Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 19 april 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadsvergadering:  https://youtu.be/uJhEbO42qRo

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

De voorzitter opent de online raadsvergadering. In verband met het Coronavirus is besloten om digitaal te vergaderen. Er is voldaan aan de drie voorwaarden voor digitaal vergaderen: ieder raadslid moet afzonderlijk digitaal toegang hebben tot de beraadslaging van de vergadering en de stemmingen, de leden moeten zichtbaar en hoorbaar herkenbaar zijn zodat hun identiteit kan worden vastgesteld en de voorzitter moet de orde kunnen handhaven.

Mevrouw Bieze-Norder (GBS) is afwezig.

De heer Reinders heeft de fractie van de SP verlaten. Hij blijft deel uitmaken van de raad. Waar toepasselijk zal worden gesproken over "fractie Reinders".
De heer Reinders geeft een verklaring. De raadsleden krijgen de mogelijkheid om hierop te reageren, waarvan de heren Pals, Bieze en mevrouw Luijken gebruik maken.

Agendapunt 14a "Motie vreemd aan de orde (lachgas)" wordt toegevoegd.
Overigens conform.

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Voorgesteld wordt om artikel 5 van de Verordening de Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2021 te wijzigen.

Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Voorgesteld word om:

  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied lokaal bekend De Brink in Musselkanaal, kadastraal bekend Gemeente Onstwedde, sectie C, nummers 9894, 10141, 10161, 10603, 11469, 11470, 11471, 11714, 11715 en om die reden het voorbereidingsbesluit ‘Musselkanaal, De Brink 2021’ (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB2101-vs01 met de bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2101-vs01 d.d. 16-04-2018) vast te stellen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan;
  2. Te bepalen dat het verboden is het gebruik van de bij dit besluit aangewezen gronden of bouwwerken zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te wijzigen in een ander gebruik dan een opvanglocatie voor asielzoekers; en
  3. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 26 april 2021.

Besluit:
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Subsidieregeling COVID-19 culturele organisaties Stadskanaal 2020-2021
Mevrouw Schipper stelt een aantal vragen en de heer Reinders en mevrouw Luijken stellen aanvullende vragen, die wethouder Brongers beantwoordt.

Ontwerp herinrichting Oude Markt
Mevrouw Sterenborg stelt een aantal vragen die door wethouder Borgesius worden beantwoord.
De heer Hofstra doet een oproep.

Beleidsregels TONK
Mevrouw Schipper stelt een aantal vragen die door wethouder Verschuren worden beantwoord.

Financiële positie gemeente
Wethouder Hamster heeft een gesprek met de gedeputeerde gehad. De Provincie heeft begrip voor de situatie van Stadskanaal en heeft toegezegd mee te willen werken aan het besteden van 12/12 i.p.v. 6/12 van het budget.
Ook is er een gesprek geweest met de directeur van de VNG. De VNG is zeer geïnteresseerd in Stadskanaal.

Inlichtingen college

Onderwerp
Beleidsregels TONK
Ontwerp herinrichting Oude Markt
Subsidieregeling COVID-19 culturele organisaties Stadskanaal 2020 en 2021
Toezending beheersplan eikenprocessierups 2021 - 2025
Visie op elektrisch gereedschap wijkbeheer

Wonen
De heer Pals geeft aan dat het een actueel onderwerp betreft en dat hij aanvullende vragen heeft gesteld. Die worden schriftelijk beantwoord.
De heren Hofstra, Gelling en Pals stellen aanvullende vragen die wethouder Brongers beantwoordt.
De agendacommissie wordt gevraagd dit onderwerp in te plannen.

Boeten en maatregelen
Mevrouw Luijken bedankt het college voor de beantwoording en stelt aanvullende vragen die door wethouder Hamster worden beantwoord.

Schriftelijke vragen

Onderwerp
Boeten en maatregelen

Elektrische auto
De heren Wiersema en Klinkhamer stellen vragen die door wethouder Brongers worden beantwoord.
De heren Mellies, Pals en Maarsingh plaatsen een opmerking.
De heer Klinkhamer stelt aanvullende vragen, die wethouder Brongers beantwoordt.

Wordt een Fairtrade Gemeente en zet Eerlijke Handel op de politieke agenda!
Mevrouw Luijken stelt een vraag, die door wethouder Borgesius wordt beantwoord.

Post aan de raad

Onderwerp
Elektrische auto
Word een Fairtrade Gemeente en zet Eerlijke Handel op de politieke agenda!

Lijst met openstaande toezeggingen
T 2020-14 (brandweer) en T 2021-01 (schuldhulpverlening) worden afgevoerd.
T 2021-03 (Tweede Boerendiep): einddatum wordt verplaatst naar 17 mei 2021.
Voor het overige conform.

Lijst met openstaande moties
Conform.

Toezeggingen

Omschrijving
Schuldhulpverlening
Toezegging veranderingen brandweerpersoneel

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Vragen worden gesteld door de heer Wiersema (vaccinatie corona), de heren Klinkhamer en Reinders (corona en overlast Albert Heijn), mevrouw Schipper (Kanaalstreek), de heren Mellies (subsidieaanvraag), Bieze (evaluatie demonstratie) en Hofstra (spoorlijn). Deze vragen worden beantwoord door de wethouder Borgesius en burgemeester Sloots.

Toezeggingen

Omschrijving
Demonstratie voor de vrijheid cq vrijheidswandeling

Motie lachgas
Besluit:
De motie wordt aangenomen met 15 stemmen vóór (ChristenUnie, CDA, VVD en SP) en 7 stemmen tegen (PvdA, Gemeentebelangen, Lokaal Betrokken, D66 en fractie Reinders).

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Motie lachgas

De voorzitter sluit de vergadering.