Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 5 juli 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agendapunten

Er hebben zich nog geen insprekers gemeld.

Voorgesteld wordt om:

  1. De jaarstukken 2020 vast te stellen en
  2. Het nadelige resultaat van € 943.000,00 ten laste te brengen van de reserve Verkoop aandelen Essent.

Voorgesteld wordt om:

  1. De begroting 2021 te wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de Voorjaarsnota 2021;
  2. De kredieten voor de gevraagde investeringen in de Voorjaarsnota 2021 beschikbaar te stellen;
  3. In te stemmen met de in het hoofdstuk Kaderstelling opgenomen uitgangspunten voor de begroting 2022;
  4. De Voorjaarsnota 2021 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Klik op dit agendapunt. Op uw tablet ziet u dan de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'.

Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering van 05-07-2021, geven dat uiterlijk woensdag 30-06-2021 door aan de griffie. Daarbij dient per brief te worden aangegeven op welke wijze de brief moet worden behandeld.

Inlichtingen college
Onderwerp
Aanpassing tarieven Ondersteuning Huishouden, Zelfredzaamheid, het combinatietarief en de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning
Advies inzake voorgenomen bestuurlijke fusie Stichting Ubbo Emmius en Stichting Dollard College
Gedeeltelijke verkoop en herontwikkeling Navolaan 8-13 Stadskanaal
Jaarrapportage 2020 en jaaropdracht 2021 Omgevingsdienst Groningen
Jaarverantwoording Kinderopvang 2020
Jeugdhulpmonitor juni 2021
Secret Forest
Werkwijze wachtlijst beschut werk

Klik op dit agendapunt. Op uw tablet ziet u dan de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord.

Schriftelijke vragen
Onderwerp
Opkoop woningen door beleggers

Klik op dit agendapunt. Op uw tablet ziet u dan de brieven, die raadsleden op de lijst van ingekomen stukken hebben geplaatst. Het gaat om brieven die zijn ontvangen vanaf 01-06-2021 tot dinsdag 29-06-2021 met als kenmerk P 2021-173 tot en met [P JJJJ-XXX]. Deze brieven zijn te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'.

Raadsleden die ingekomen stukken inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering van 05-07-2021, geven deze stukken uiterlijk 30-06-2021 door aan de griffie. Daarbij dient per ingekomen stuk te worden vermeld op welke wijze het stuk moet worden behandeld.