Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 5 juli 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video vergadering:  https://youtu.be/sV1lCw5mssc

Agenda documenten

Agendapunten

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat aan de voorwaarden voor digitaal vergaderen is voldaan.

Mevrouw Ham en de heren Klinkhamer en Reinders zijn afwezig.

Onder agendapunt 14a wordt een motie vreemd aan de orde (motie medeondertekenen brief Raden in Verzet) toegevoegd. Overig conform.

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Voorgesteld wordt om:

  1. De jaarstukken 2020 vast te stellen en
  2. Het nadelige resultaat van € 943.000,00 ten laste te brengen van de reserve Verkoop aandelen Essent.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om:

  1. De begroting 2021 te wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de Voorjaarsnota 2021;
  2. De kredieten voor de gevraagde investeringen in de Voorjaarsnota 2021 beschikbaar te stellen;
  3. In te stemmen met de in het hoofdstuk Kaderstelling opgenomen uitgangspunten voor de begroting 2022;
  4. De Voorjaarsnota 2021 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Besluit

De vraag in de raad van 7 juni van de heer Bieze over het convenant met Glasdraad Groningen werd beantwoord door wethouder Brongers, niet Borgesius. Voor het overige zijn de besluitenlijsten conform vastgesteld.

Secret Forest
Mevrouw Schipper stelt vragen die door burgemeester Sloots worden beantwoord.

Aanpassing tarieven Ondersteuning Huishouden, Zelfredzaamheid, het combinatietarief en de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning
Mevrouw Wubs maakt een opmerking.

Gedeeltelijke verkoop en herontwikkeling Navolaan 8-13 Stadskanaal
Mevrouw Sterenborg maakt een opmerking.

Inlichtingen college

Onderwerp
Aanpassing tarieven Ondersteuning Huishouden, Zelfredzaamheid, het combinatietarief en de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning
Advies inzake voorgenomen bestuurlijke fusie Stichting Ubbo Emmius en Stichting Dollard College
Gedeeltelijke verkoop en herontwikkeling Navolaan 8-13 Stadskanaal
Jaarrapportage 2020 en jaaropdracht 2021 Omgevingsdienst Groningen
Jaarverantwoording Kinderopvang 2020
Jeugdhulpmonitor juni 2021
Secret Forest
Werkwijze wachtlijst beschut werk
Wijziging van de 'beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal 2021'

Opkoop woningen door beleggers
Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijke vragen

Onderwerp
Opkoop woningen door beleggers

Livegang Samen Stadskanaal
De heer Mellies plaatst een opmerking.

Dagelijks bestuur Wedeka kiest voor ombouw
De heer Tamsma plaatst een opmerking.

Motie Nederweert Borstonderzoek vrouwen
Mevrouw Schipper roept de raad op om deze motie te ondersteunen. Hiertoe wordt unaniem besloten.

Post aan de raad

Onderwerp
Dagelijks Bestuur Wedeka kiest voor ombouw
Livegang Samen Stadskanaal
Motie Nederweert Borstonderzoek vrouwen

Lijst met openstaande toezeggingen
T 2021-04 biovergister wordt afgevoerd. De agendacommissie wordt een voorstel gedaan om hierover een raadscommissie te beleggen waarin de ODG wordt uitgenodigd om de toegezonden gegevens te duiden en het onlangs verschenen rapport omtrent nalatigheid van de ODG te bespreken. T 2020-13 en T 2020-04 worden ook afgevoerd.
T 2021-03 einddatum verplaatsen naar 20 september 2021.
T 2021-02 einddatum verplaatsen naar 25 oktober 2021.

Lijst met openstaande moties
M 2021-04 en M2019-03: einddatum verplaatsen naar 25 oktober 2021.
M 2020-02: einddatum verplaatsen naar 31 december 2021.

Toezeggingen

Omschrijving
Biovergister
Toezegging kostenverhoging SOZOG door uittreding Westerwolde
Toezegging Wedeka

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Mevrouw Sterenborg (Pagediep), mevrouw Luijken (wijze van inlevering afval verschilt per gemeente), de heer Mellies (ecologisch bermbeheer) en de heer Pals (mede investeren in windparken) stellen vragen die door respectievelijk wethouders Brongers, Borgesius, Brongers worden beantwoord. Op de laatste vraag komt wethouder Borgesius terug en wordt daarmee toegevoegd aan de toezeggingenlijst.

Toezeggingen

Omschrijving
Obligatielening windpark Drentse Monden Oostermoer

M 2021-05 Motie medeondertekenen brief Raden in Verzet.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Moties

Onderwerp
Motie medeondertekenen brief Raden in Verzet

De voorzitter sluit de vergadering.