Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 13 december 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Video raadvergadering: https://youtu.be/q-CA0UAO3ag

Agenda documenten

Agendapunten

Voorgesteld wordt om:

 1. De begroting 2021 en de begroting 2022 te wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de Decemberwijziging 2021.
 2. De Decemberwijziging 2021 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om:

 1. vast te stellen het facetbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Mussel-A-Kanaal WZ, hoogspanningsmast 187' (als vervat in het GML-bestand met de IMRO-code NL.IMRO.0037.BP2104-vs01 met de ondergrond o_NL.IMRO.0037.BP2104-vs01.dwg ontleend aan de BGT d.d. 19-3-2021);
 2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Inlichtingen college

Onderwerp
Procedure facetbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Mussel-A-kanaal WZ, hoogspanningsmast 186'

Voorgesteld wordt om de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (APV) vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om:

 1. In te stemmen met het VANG maatregelenplan 2022-2025.
 2. De begroting 2022 te wijzigen met de per saldo neutrale financiële consequenties van maatregel 1 en 3:
  1. Een verhoging van het budget voor communicatie en voorlichting van € 28.000,00;
  2. Een meeropbrengst van de afvalstoffenheffing door hogere tarieven voor het brengen van grof huishoudelijk afval van € 150.000,00;
  3. Een minderopbrengst van € 122.000,00 van de afvalstoffenheffing door lagere inzameltarieven.
 3. De nieuwe tarieven voor het brengen van grof huishoudelijk afval en de lediging van een restafvalcontainer en de overige, ten opzichte van de berekende tarieven in de begroting 2022 gewijzigde, tarieven verwerken in de "Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2022".

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om de belastingverordeningen voor 2022 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om:

 1. in te stemmen met het tarievenvoorstel van het Pagecentrum met uitzondering van de    tarieven voor het baantjeszwemmen en het verenigingsgebruik;
 2. voor de tarieven van het baantjeszwemmen een verhoging van maximaal 50% toe te staan;
 3. voor de tarieven van het verenigingsgebruik een verhoging van maximaal 10%  per uur toe te staan;
 4. als ingangsdatum voor de nieuwe tarieven te kiezen voor 1 januari 2022;
 5. het Pagecentrum toestemming te verlenen om het toegangsprijzenbeleid te koppelen aan de consumentenprijsindex CBS (bestedingscategorie Diensten voor recreatie en sport).

Resultaat stemming

Besluit

Aangenomen 14 voor (ChristenUnie, CDA, VVD, D66, Lokaal Betrokken), 9 tegen (PvdA, SP, GBS, fractie Reinders) met een toezegging van de wethouder een bijpraatsessie te zullen  organiseren voor de raad over de erfpachtconstructie van het vakantiepark en zwembad van het Pagecentrum.

Toezeggingen

Omschrijving
Bijpraatsessie organiseren voor de raad over de erfpachtconstructie van het vakantiepark en zwembad van het Pagecentrum

Voorgesteld wordt om de commissaris van de Koning mee te delen dat ingestemd wordt met het verlengen van de aan de burgemeester Sloots verleende ontheffing van de verplichting om zijn woonplaats in de gemeente Stadskanaal te hebben.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk woensdag 18 december 2021 door aan de griffie.

Inlichtingen college

Onderwerp
Extra stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2022
Memo aan raad over brief voortgang zonnepark Tweede Boerendiep Musselkaal
Memo over sexting
Subsidieregeling Terugdringen gevolgen COVID-19

Toezeggingen

Omschrijving
Uitvoering motie regenboogpad

U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk woensdag 18 december 2021 door aan de griffie.

Post aan de raad

Onderwerp
Informatiebijeenkomst gemeenteraden inzake situatie in de zorg in Noord-Nederland
Aangenomen motie borstonderzoek
Annulering informatieavond Nedersaksenlijn 7 december
Brief aan alle politieke partijen van Nederland
Brief aan Gemeenteraadsleden
Compilatie Samen Debatteren - Ziek van School 
Digitale EDR-Raadsvergadering op 25 november 2021
Goedkeuring GS raadsbesluiten van 5 juli en 25 oktober 2021
Herfstbrief 2021
Herijking gemeentefonds
Het belang van ondernemersdienstverlening op de politieke agenda
Informatiebijeenkomst gemeenteraden inzake situatie in de zorg in Noord-Nederland
Informatiebijeenkomst Regio Deal 30 november
Jeugdhulp. Het moet anders, maar hoe?
Jubileumcongres livestream
Motie transitievisie warmte
Nationaal Raadsledenonderzoek 2021
Nieuwsbrief Centrumvernieuwing Stadskanaal
Nieuwsbrief leeromgeving december 2021
Nieuwsledenbrief asiel en immigratie
Presentatie informatiebijeenkomst Regio Deal 30 november
Principes voor digitale soevereiniteit
Programma - Webinar 'Een verrijkte schoolomgeving' 17 december 2021
Stop met het financieren en faciliteren van zwarte piet
Uitnodiging en programma informatieavond Nedersaksenlijn op 7 december
Uitvoeringsprogramma Regio Deal
Verrruiming openingstijden en venstertijden december
Videoverslag Regenboogsymposium Groningen
VNG - Extra ALV op 13 januari 2022
Vragen m.b.t. Corona maatregelen

Toezeggingen

Omschrijving
Bijpraatsessie organiseren voor de raad over principes voor digitale soevereiniteit

Moties

Onderwerp
Motie evenementenbeleid
Motie lachgas
Motie ontmoedigingsbeleid oplaten ballonnen
Motie realisatie regenboogpad centrum Stadskanaal

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Moties

Onderwerp
Motie mentruatie-armoede