Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 13 december 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal

Agendapunten

Voorgesteld wordt om:

  1. De begroting 2021 en de begroting 2022 te wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de Decemberwijziging 2021.
  2. De Decemberwijziging 2021 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Voorgesteld wordt om:

  1. vast te stellen het facetbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Mussel-A-Kanaal WZ, hoogspanningsmast 187'(als vervat in het GML-bestand met de IMRO-code NL.IMRO.0037.BP2104-vs01 met de ondergrond o_NL.IMRO.0037.BP2104-vs01.dwg ontleend aan de BGT d.d. 19-3-2021);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Voorgesteld wordt om:
1. In te stemmen met het VANG maatregelenplan 2022-2025.
2. De begroting 2022 te wijzigen met de per saldo neutrale financiële consequenties van maatregel 1
     en 3:
     - Een verhoging van het budget voor communicatie en voorlichting van € 28.000,00;
     - Een meeropbrengst van de afvalstoffenheffing door hogere tarieven voor het brengen van grof
        huishoudelijk afval van € 150.000,00;
     - Een minderopbrengst van € 122.000,00 van de afvalstoffenheffing door lagere inzameltarieven.
3. De nieuwe tarieven voor het brengen van grof huishoudelijk afval en de lediging van een
     restafvalcontainer en de overige, ten opzichte van de berekende tarieven in de begroting 2022
     gewijzigde, tarieven verwerken in de "Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2022".

Voorgesteld wordt om:
1. in te stemmen met het tarievenvoorstel van het Pagecentrum met uitzondering van de
    tarieven voor het baantjeszwemmen en het verenigingsgebruik;
2. voor de tarieven van het baantjeszwemmen een verhoging van maximaal 50% toe te staan;
3. voor de tarieven van het verenigingsgebruik een verhoging van maximaal 10%  per uur toe
    te staan;
4. als ingangsdatum voor de nieuwe tarieven te kiezen voor 1 januari 2022;
5. het Pagecentrum toestemming te verlenen om het toegangsprijzenbeleid te koppelen aan
    de consumentenprijsindex CBS (bestedingscategorie Diensten voor recreatie en sport).

Voorgesteld wordt om de commissaris van de Koning mee te delen dat ingestemd wordt met het verlengen van de aan de
burgemeester Sloots verleende ontheffing van de verplichting om zijn woonplaats in de gemeente Stadskanaal te hebben.

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk woensdag 18 december 2021 door aan de griffie.

Inlichtingen college

Onderwerp
Memo aan raad over brief voortgang zonnepark Tweede Boerendiep Musselkaal
Memo over sexting
Subsidieregeling Terugdringen gevolgen COVID-19

U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk woensdag 18 december 2021 door aan de griffie.

Post aan de raad

Onderwerp
Informatiebijeenkomst gemeenteraden inzake situatie in de zorg in Noord-Nederland
Aangenomen motie borstonderzoek
Annulering informatieavond Nedersaksenlijn 7 december
Compilatie Samen Debatteren - Ziek van School 
Digitale EDR-Raadsvergadering op 25 november 2021
Herfstbrief 2021
Herijking gemeentefonds
Het belang van ondernemersdienstverlening op de politieke agenda
Informatiebijeenkomst gemeenteraden inzake situatie in de zorg in Noord-Nederland
Informatiebijeenkomst Regio Deal 30 november
Jubileumcongres livestream
Nationaal Raadsledenonderzoek 2021
Nieuwsbrief Centrumvernieuwing Stadskanaal
Nieuwsledenbrief asiel en immigratie
Presentatie informatiebijeenkomst Regio Deal 30 november
Principes voor digitale soevereiniteit
Stop met het financieren en faciliteren van zwarte piet
Uitnodiging en programma informatieavond Nedersaksenlijn op 7 december
Videoverslag Regenboogsymposium Groningen
VNG - Extra ALV op 13 januari 2022
Vragen m.b.t. Corona maatregelen

Moties

Onderwerp
Motie evenementenbeleid
Motie lachgas
Motie ontmoedigingsbeleid oplaten ballonnen
Motie realisatie regenboogpad centrum Stadskanaal

Toezeggingen

Omschrijving
Toezegging voortgang eikenprocessierups