Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad wordt eens per vier jaar gekozen en heeft in Stadskanaal 23 leden. De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het werk van het College van Burgemeester en Wethouders en vormt de volksvertegenwoordiging.

In het fractievoorzittersoverleg zitten de voorzitters van elk van de fracties in de gemeenteraad. In dit overleg worden allerlei zaken over het reilen en zeilen van de gemeenteraad besproken en voorbereid. De vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg zijn niet openbaar.

De agendacommissie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en stelt de voorlopige agenda op. Ook is de agendacommissie verantwoordelijk voor de planning van de gemeenteraad. De vergaderingen van deze commissie zijn niet openbaar.

De rekeningcommissie doet onderzoek naar de jaarrekening van de gemeente en geeft hierover advies aan de gemeenteraad. Hierbij heeft de rekeningcommissie overleg met de accountant. Daarnaast brengt de rekeningcommissie advies uit over de inrichting en inhoud van financiële stukken.

Deze commissie is bedoeld om indieners van zienswijzen tegen ontwerp bestemmingsplannen in de gelegenheid te stellen een nadere toelichting op, of onderbouwing van, een zienswijze te geven. De werkwijze van de commissie is in deze verordening geregeld. De commissie wordt ook wel de hoorcommissie genoemd.

De gemeenteraad is werkgever van de griffier en de medewerkers van de griffie. Om praktische redenen zijn de werkgeverstaken overgedragen aan de werkgeverscommissie. Die commissie vervult namens de gemeenteraad de werkgeversrol voor de griffie.

De klankbordgroep Rekenkamer is de verbinding tussen de rekenkamer Stadskanaal en de gemeenteraad. De klankbordgroep is vastgesteld door de gemeenteraad en bestaat uit 4 raadsleden.

Rekenkamer Stadskanaal.
Op 18 december 2023 is de rekenkamer Stadskanaal door de gemeenteraad geïnstalleerd. De rekenkamer telt 3 leden; mr. R. Afman (voorzitter), drs. G. Seinen en dr. E. M. Meerstra-de Haan. De rekenkamer Stadskanaal is onafhankelijk. Ze kan zelf bepalen welke onderzoeken worden gedaan en hoe dat wordt aangepakt. Er is wel afstemming met een door de gemeenteraad vastgestelde klankbordgroep.
De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak en doet onderzoek naar:

  • doelmatigheid: is het tegen niet te hoge kosten?
  • doeltreffendheid: haalt de gemeente haar doelen?
  • rechtmatigheid: is het volgens de regels gegaan?

Hiermee levert de rekenkamer een bijdrage aan het afleggen van verantwoordelijkheid door het gemeentebestuur aan de inwoners. Door middel van onderzoek verkrijgt de rekenkamer inzicht. Wat gaat goed, wat kan beter en wat zou eventueel beter moeten. Aan de hand daarvan doen ze aanbevelingen voor verbeteringen. De gemeenteraad stelt vervolgens vast wat met de uitkomsten en aanbevelingen van een onderzoek gebeurt. Het belangrijkste is dat met de resultaten van de onderzoeken een daadwerkelijke verbetering van de gemeentelijke organisatie kan worden bereikt.
De rekenkamer is bereikbaar via:
y.goedhart-otten@stadskanaal.nl

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden bij hun werk. U kunt daarbij denken aan secretariële ondersteuning, coaching, wegwijs maken in procedures, informatieverstrekking, technische bijstand, organisatorische voorbereiding van de raads- en commissievergaderingen en raadscommunicatie.