Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad wordt eens per vier jaar gekozen en heeft in Stadskanaal 23 leden. De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het werk van het College van Burgemeester en Wethouders en vormt de volksvertegenwoordiging.

In het fractievoorzittersoverleg zitten de voorzitters van elk van de fracties in de gemeenteraad. In dit overleg worden allerlei zaken over het reilen en zeilen van de gemeenteraad besproken en voorbereid. De vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg zijn niet openbaar.

De agendacommissie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en stelt de voorlopige agenda op. Ook is de agendacommissie verantwoordelijk voor de planning van de gemeenteraad. De vergaderingen van deze commissie zijn niet openbaar.

De rekeningcommissie doet onderzoek naar de jaarrekening van de gemeente en geeft hierover advies aan de gemeenteraad. Hierbij heeft de rekeningcommissie overleg met de accountant. Daarnaast brengt de rekeningcommissie advies uit over de inrichting en inhoud van financiële stukken.

Deze commissie is bedoeld om indieners van zienswijzen tegen ontwerp bestemmingsplannen in de gelegenheid te stellen een nadere toelichting op, of onderbouwing van, een zienswijze te geven. De werkwijze van de commissie is in deze verordening geregeld. De commissie wordt ook wel de hoorcommissie genoemd.

De gemeenteraad is werkgever van de griffier en de medewerkers van de griffie. Om praktische redenen zijn de werkgeverstaken overgedragen aan de werkgeverscommissie. Die commissie vervult namens de gemeenteraad de werkgeversrol voor de griffie.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden bij hun werk. U kunt daarbij denken aan secretariële ondersteuning, coaching, wegwijs maken in procedures, informatieverstrekking, technische bijstand, organisatorische voorbereiding van de raads- en commissievergaderingen en raadscommunicatie.