Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 25 januari 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadsvergadering: https://youtu.be/FAlrsUiplBM

Agenda documenten

Agendapunten

Voorafgaand aan de vergadering staat de voorzitter stil bij het overlijden van mevrouw
Shula (Lammie) Kosses – Drenth.
De raad neemt vervolgens één minuut stilte in acht.

De voorzitter opent de online raadsvergadering. In verband met het Coronavirus is besloten om digitaal te vergaderen. Er is voldaan aan de drie voorwaarden voor digitaal vergaderen: ieder raadslid moet afzonderlijk digitaal toegang hebben tot de beraadslaging van de vergadering en de stemmingen, de leden moeten zichtbaar en hoorbaar herkenbaar zijn zodat hun identiteit kan worden vastgesteld en de voorzitter moet de orde kunnen handhaven.

Toezeggingen

Omschrijving
Toezegging draagvlakmeting BIZ

Er zijn geen mededelingen.

Mevrouw Schipper en de heren Van Beek en Mellies vormen de commissie onderzoek geloofsbrieven. De voorzitter benoemd mevrouw Schipper tot voorzitter.
De commissie stelt na onderzoek van de geloofsbrieven voor om de heer P.D. Gelling toe te laten als lid van de raad en mevrouw M. Sanders toe te laten als lijstopvolger.
Aansluitend leggen de heer Gelling en mevrouw Sanders de eed af.

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Kinderopvang toeslag affaire
Wethouder Verschuren deelt mee dat de gemeente waarschijnlijk na volgende week de gegevens zal krijgen van de acht gezinnen die in Stadskanaal bij de belastingdienst zijn gemeld. Hij doet een oproep richting de burgers om zich indien van toepassing te melden bij de belastingdienst.

Schuldhulpverlening
De raad heeft aangegeven de behoefte te hebben over nadere aanscherping en duiding op het gebied van het beleid beschermingsbewind. Dit is opgepakt en wordt toegevoegd aan de lijst met toezeggingen.

BIZ-zone
Wethouder Borgesius geeft aan dat er al een brief voor de raad had moeten liggen, maar door een interne communicatiestoornis is die nog niet ondertekend. Dat gebeurt morgen.

Brief Afvalcijfers
De heren Bieze, Mellies en mevrouw Schrör stellen vragen over de afvalcijfers. Wethouder Borgesius beantwoordt de gestelde vragen.

Brief Meldingen aardbevingsschade
De heer Bieze spreekt zijn zorgen uit over de aardbevingen. Mevrouw Sterenborg stelt een aanvullende vraag. Wethouder Borgesius beantwoordt de gestelde vragen.

Brief Pleegzorgwaarderingen
Mevrouw Schrör en de heer Bieze stellen vragen. Wethouder Hamster beantwoordt de gestelde vragen.

Brief Onderzoek C4Youth
De heren Klinkhamer en Bieze stellen vragen. Wethouder Hamster beantwoordt de gestelde vragen.

Brief Uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid 2020-2024 "Doelgericht naar een gezonder Stadskanaal!"
Mevrouw Schrör stelt hierover een vraag. Wethouder Verschuren moet het antwoord helaas schuldig blijven en zal deze in de loop van het jaar kunnen beantwoorden.

Brief Voortgang aanbesteding Ondersteuning huishouden.
Mevrouw Schrör stelt hierover een vraag. Wethouder Verschuren beantwoordt de gestelde vraag.

Inlichtingen college

Onderwerp
Afvalcijfers
Informatiebrief over eindevaluatie pilots Wedeka
Meldingen aardbevingsschade
Onderzoek C4Youth
Pleegzorgwaardering
Uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid 2020-2024 'Doelgericht naar een gezonder Stadskanaal!
Voortgang aanbesteding Ondersteuning huishouden
Voortgang integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal

Toezeggingen

Omschrijving
Onderzoek C4Youth
Schuldhulpverlening

Bladeren
Mevrouw Schrör bedankt het college voor de beantwoording.

Benoeming
De heer Klopstra bedankt het college voor de beantwoording.

Horeca- en nachtsector
De heer Reinders bedankt het college voor de zeer uitgebreide beantwoording. De heren Reinders, Mellies en Tamsma stellen aanvullende vragen. Wethouder Brongers beantwoordt die vragen.

Financiële situaties Elker
De heer Hofstra geeft aan blij met het antwoord te zijn. Stelt nog een aanvullende vraag. Wethouder Hamster beantwoordt die.

Schriftelijke vragen

Onderwerp
Benoeming
Bladeren
Financiële situatie Elker
Horeca- en nachtsector

Lijst met ingekomen stukken is behandeld bij agendapunt 8 "Schriftelijke vragen".

Post aan de raad

Onderwerp
Coronacrisis: extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur

Lijst met openstaande toezeggingen
De nummers T2020-12 en T2020-16 worden afgevoerd.
Voor het overige conform.

Lijst met openstaande moties
Er wordt gekeken welke einddatum aan nummer M 2019-03 moet worden gekoppeld.
Voor het overige conform.

Toezeggingen

Omschrijving
Toezegging schriftelijke beantwoording HALT

Er zijn geen verzoeken voor het vragenuur ingediend.

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Vragen worden gesteld door de raadsleden Ham (afval bij Renneflat en woonvisie), Schipper (geurbelevingsonderzoek biovergister), Klinkhamer (noodopvang scholen), Bieze (Pagecentrum), Huizing (Corona-impact-analyse) en Mellies (bemensing kernteam toegankelijkheid). Deze worden worden beantwoord door respectievelijk de wethouders Brongers, Borgesius, Hamster, Borgesius, Hamster en Verschuren.

Voorgesteld wordt om de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 te wijzigen.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Voorgesteld wordt om burgemeester K. Sloots met ingang van 20 januari 2021 voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van
de verplichting zijn werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Voorgesteld wordt om de heer M.H.L. Wiersema te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit: De motie gemeenten-in-nood-fonds wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Moties

Onderwerp
Motie Gemeenten-in-nood-fonds