Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 22 maart 2021

20:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

De vergadering is hier te zien:  https://youtu.be/_4UOEM6I-a4

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

De voorzitter opent de online raadsvergadering. In verband met het Coronavirus is besloten om digitaal te vergaderen. Er is voldaan aan de drie voorwaarden voor digitaal vergaderen: ieder raadslid moet afzonderlijk digitaal toegang hebben tot de beraadslaging van de vergadering en de stemmingen, de leden moeten zichtbaar en hoorbaar herkenbaar zijn zodat hun identiteit kan worden vastgesteld en de voorzitter moet de orde kunnen handhaven.

Verkiezingen
De verkiezingen zijn keurig verlopen. De burgemeester bedankt alle vrijwilligers die daaraan hebben meegeholpen.

Fractie Reinders
Op 28 februari 2021 heeft de heer Reinders per brief kenbaar gemaakt dat hij de fractie SP zal verlaten en zijn zetel meeneemt naar fractie Reinders. In de volgende vergadering zal de heer Reinders worden gevraagd om een toelichting te geven.

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Informatiebrief tweede tussenevaluatie Taskforce Jeugdwet Stadskanaal 2018-2021
De heer Klinkhamer stelt vragen, die door wethouder Hamster worden beantwoord.

Inlichtingen college

Onderwerp
Afronding revitalisering Mercuriusbusinesspark (MBP)
Informatiebrief tweede tussenevaluatie Taskforce Jeugdwet Stadskanaal 2018-2021
Instemmingsbrief en Rapport van Bevindingen Waarderingskamer
Kaderbrief 2022 Publiek Vervoer
Normenkader 2020
Notitie implementatie rechtmatigheidsverantwoording, meerjarenbeleidsplan internecontrole en jaarplan interne controle 2021
Reactie college op raadbrief 2020 BDO Audit & Assurance B.V.
Versobering bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten

Er zijn geen schriftelijke vragen beantwoord.

Brieven van Raden in verzet over uitnodiging van digitaal congres gemeenten in nood, Voortgangsnotitie 9 maart 2021 en Motie en Save-the-Date.
De heer Van der Heide doet een oproep om aanstaande vrijdag deel te nemen aan het digitale congres van het actiecomité “Gemeenteraden in verzet”.

Brief van Fides Canticum over subsidieaanvraag
De heer Mellies en mevrouw Van der Heide stellen vragen, die door wethouder Brongers worden beantwoord.

Brief van Beroeps Organisatie kunstenaars (BOK) over geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur
De vraag van mevrouw Schrör vraag was al beantwoord door wethouder Brongers.

Brief van aan-en omwoners Zonnepark 2e Boerendiep over open brief + verzoek aan raadsleden.
De heren Mellies en Hofstra stellen vragen, die door wethouder Borgesius worden beantwoord.

Post aan de raad

Onderwerp
Geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur
Motie en Save-the-Date
Open brief + verzoek aan raadsleden
Subsidie aanvraag
Uitnodiging digitaal congres gemeenten in nood
Voortgangsnotitie 9 maart 2021

Toezeggingen

Omschrijving
Aanvraag omgevingsvergunning Tweede Boerendiep
Ontwikkelingen zonneparken

Lijst met openstaande toezeggingen
De toezeggingen T 2020-18, T 2020-17 en T 2020-02 worden afgevoerd.
De einddatum van toezegging T 2020-19 wordt gewijzigd naar 1 juli 2021.
De einddatum van toezegging T 2020-11 wordt gewijzigd naar 1 juni 2021.
De einddatum van toezegging T 2020-14 wordt gewijzigd naar 19 april 2021.
Voor het overige conform.

Lijst met openstaande motie's
Motie M 2021-02 wordt afgevoerd.
Voor het overige conform.

Moties

Onderwerp
Motie herverdeling gemeentefonds

Toezeggingen

Omschrijving
Toezegging jeugdzorg
Toezegging lokale inclusie agenda
Toezegging uitfaseren bladblazers

Mevrouw Schipper heeft een verzoek ingediend en stelt vragen over de biovergister. Deze vragen worden door wethouder Borgesius beantwoord. De heer Klopstra stelt een aanvullende vraag die door mevrouw Schipper wordt beantwoord.
De heer Maarsingh en mevrouw Luijken plaatsen een aanvullende opmerking. De heren Bieze, Mellies en Pals stellen aanvullende vragen die door wethouder Borgesius worden beantwoord.

Toezeggingen

Omschrijving
Biovergister

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

De heer Van der Heide attendeert mensen op de cursus Politiek Actief.

Vragen worden gesteld door de heer Wiersema en de heer Mellies (over het kruispunt bij de brug 1e Exloërmond), mevrouw Luijken (hondenpoep), de heer Mellies (transitievergoeding Hoofdstraat 2), Pals (kosten voor het verlagen van WOZ-aanslagen en matrixbord Vrijdomstreekje). Deze vragen worden respectievelijk beantwoord door de wethouders Brongers, Brongers, Borgesius, Hamster en Brongers.