Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 7 juni 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadsvergadering: https://youtu.be/E96Y5Vn0IDA

Agenda documenten

Agendapunten

De voorzitter opent de online raadsvergadering. Er is voldaan aan de drie voorwaarden voor digitaal vergaderen: ieder raadslid moet afzonderlijk digitaal toegang hebben tot de beraadslaging van de vergadering en de stemmingen, de leden moeten zichtbaar en hoorbaar herkenbaar zijn zodat hun identiteit kan worden vastgesteld en de voorzitter moet de orde kunnen handhaven.

Er zijn geen mededelingen.

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Voorgesteld wordt om:

 1. Kennis nemen van de Begrotingswijziging 2021 van de GR PG&Z.
 2. Geen zienswijze in te dienen inzake de Begrotingswijziging 2021 van de GR PG&Z.
 3. Kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de GR PG&Z.
 4. Kennis nemen van de Ontwerpbegroting 2022 van de GR PG&Z.
 5. Een zienswijze in te dienen inzake de ontwerpbegroting 2022 van de GR PG&Z.
 6. De consequenties na vaststelling van de Begrotingswijziging 2021 van de GR PG&Z te verwerken in de gemeentelijke begroting 2021, via de najaarsnota 2021.
 7. De consequenties na vaststelling van de ontwerpbegroting 2022 van de GR PG&Z, te verwerken in het concept van de gemeentelijke begroting 2022.
 8. Het DB van de GR PG&Z op de hoogte brengen van de zienswijze en dit besluit.

Besluit
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Post aan de raad

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2022 en jaarverslag/rekening 2020 PG&Z

Voorgesteld wordt om:

 1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2020 van Wedeka Bedrijven.
 2. Akkoord te gaan met de uitgaande brief over de jaarrekening 2020 aan Wedeka Bedrijven.
 3. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 -2025 van Wedeka Bedrijven en een zienswijze af te geven zoals in het voorstel is verwoord.
 4. In te stemmen met de conceptbrief over de conceptbegroting 2022 aan Wedeka Bedrijven.

Besluit
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met een stemverklaring van de heer Klopstra dat het niet zo kan zijn dat een gemeente die met ons in Wedeka is verbonden, bezuinigingen doorvoert waardoor andere gemeentens deze kosten vervolgens moeten dragen. Moeten ervoor zorgen dat Veendam of Wedeka erin slaagt dat die bedragen nihil leren van elkaar. Anders is de soliditeit wel wat zoek. De heren Maarsingh, Bieze, Hofstra, Idema, Van Beek, Mellies en Pals steunen deze stemverklaring. De heer Pals voegt eraan toe om goed na te denken over het woord "gemeenschappelijkheid".

Resultaat stemming

Post aan de raad

Onderwerp
Jaarstukken 2020

Voorgesteld wordt om:

 1. Kennis te nemen van de Actualisatie begroting 2021 en concept beleidsbegroting 2022 VRG en geen formele zienswijze in te dienen.
 2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 VRG.

Besluit
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Voorgesteld wordt om:

 1. De jaarrekening 2020 van de ODG voor kennisgeving aan te nemen;
 2. De ontwerpbegroting 2022 van de ODG voor kennisgeving aan te nemen;
 3. Naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2021 een zienswijze in te dienen.

Besluit
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Concept Actieagenda Lokale inclusie Stadskanaal 2021-2024
De dames Wubs, Schipper en Van der Heide plaatsen een opmerking en stellen vragen, die wethouder Verschuren beantwoordt.

Convenant gemeente Stadskanaal en GlasDraad Groningen
De heer Bieze stelt vragen, die wethouder Brongers beantwoordt.

Resultaten Wmocliëntervaringsonderzoek 2020
De dames Huizing, Schipper, Van der Heide en de heer Bieze stellen vragen, die wethouder Verschuren beantwoordt.

Op verzoek van de heer Pals zal de brief "gedeeltelijke verkoop en herontwikkeling Navolaan 8-13 Stadskanaal" in de raadsvergadering van 5 juli 2021 aan agendapunt "inlichtingen college" worden toegevoegd.

Inlichtingen college

Onderwerp
Concept Actieagenda Lokale inclusie Stadskanaal 2021-2024
Convenant gemeente Stadskanaal en GlasDraad Groningen
Huishoudelijk Reglement Participatieraad Stadskanaal
Kostenverhoging door uittreden gemeente Westerwolde SOZOG
Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Streekweg en Spanweg
Ontwikkelingen Beschermd Wonen
Resultaten Wmocliëntervaringsonderzoek 2020
Tussenevaluatie VANG, periode 2019-2020

Boeten en Maatregelen II
Mevrouw Luijken plaats een aantal kritische opmerkingen bij de werkwijze van de gemeente.
Mevrouw Luijken, de heren Hofstra en Klopstra stellen aanvullende vragen, die wethouder Hamster beantwoord.

Schriftelijke vragen

Onderwerp
Boeten en Maatregelen II

Toezeggingen

Omschrijving
Raadsbijeenkomst technische uitleg hoogte van boetes

Coronabeeld
De heer Bieze stelt vragen, die burgemeester Sloots beantwoord.

Lokale weekbladen NDC mediagroep
De heer Bieze stelt vragen, die wethouder Borgesius beantwoord.

Nieuwe voortgangsnotie Raden van verzet
De heer Van der Heide maakt een opmerking.

Post aan de raad

Onderwerp
Coronabeeld
Coronabeeld
Lokale weekbladen NDC mediagroep
Nieuwe voortgangsnotitie Raden in Verzet

Lijst met openstaande toezeggingen
2020-11 warmtetransitie en 2020-19 nota duurzaamheid worden samengevoegd en de einddatum wordt gewijzigd naar 1 september 2021.
2021-03 en 2021-07 wordt de einddatum gewijzigd naar 5 juli 2021.

Lijst met openstaande moties
Motie 2019-03 wordt de einddatum gewijzigd naar 5 juli 2021.

Toezeggingen

Omschrijving
Toezegging Voortgangsrapportage Warmtetransitie

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Vragen worden gesteld door de dames Ham (plastic afvalzakken), Schipper (Secret Forest), Luijken (overlast Koepel Musselkanaal) en de heren Hofstra (coronasteun/stichting armslag), Reinders (Covid), Klinkhamer (jeugdzorg/bouwaanvragen), Mellies (herkeuringen WMO). Deze vragen worden beantwoord door respectievelijk de wethouders Borgesius, Brongers, Hamster, Verschuren en burgemeester Sloots.