Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 25 oktober 2021

19:30

Locatie
Pleinzaal Geert Teis
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Vanwege het coronavirus wordt er nog geen publiek toegelaten tijdens raadsvergaderingen. Wel kunt u op YouTube de vergadering live volgen.

Video raadvergadering: https://youtu.be/QzxD2XZv12s

Agenda documenten

Agendapunten

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met een toezegging van de wethouder dat hij in de raad van 22 november een mondelinge toelichting geeft op mogelijkheden en kosten van behoud van het podium in het nieuwe ontwerp.

Post aan de raad

Onderwerp
Brief herinrichting Europalaan

Toezeggingen

Omschrijving
Mogelijkheden behouden podium herinrichting Europaplein

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven die uiterlijk woensdag 20 oktober 2021 door aan de griffie.

Inlichtingen college

Onderwerp
Evenementenbeleid
Halfjaarrapportage Stichting Welstad
Handhaving corona toegangsbewijs horeca
Impulsaanpak Winkelgebieden
Informatie-mail tbv raad opvang Pagedal door COA
Jaarverslag Informatievoorziening en Archiefbeheer 2020
Manifest Ondermijnende Criminaliteit
Uitgevoerde acties rondom het thema menstruatiearmoede
Update opvang Pagedal door COA 1 oktober 2021
Vervanging houten verkiezingsborden
Voortgang integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal
Weigering toegang Voedselbank
Zienswijze 7e actieprogramma nitraatrichtlijn

U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

Schriftelijke vragen

Onderwerp
Martinizorg

U ziet bij dit agendapunt de brieven die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'.

Geen van de raadsleden heeft gevraagd om behandeling van een brief.

Post aan de raad

Onderwerp
brief Kamercommissie mbt Volkshuisvestingsfonds
Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 35
Suggesties gemeenteraadsverkiezingen 2022 vereniging NLconnect
25 november - gratis webinar over mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Aanbieding Manifest Hoogbegaafdenonderwijs - 'op naar Hoogbegaafdenonderwijs dat past!'
Aandacht voor het Manifest Ondermijnende Criminaliteit
Aangenomen motie borstonderzoek
Aangenomen motie borstonderzoek
ANNULERING netwerkbijeenkomst Agenda voor de Veenkoloniën
arbeidsmigranten - rechten van de mens
Brief VFG - VGG Tweede Kamer BZK begroting
Coronabeeld
Coronabeeld
Coronabeeld
Coronabeeld
Corona-maatregelen na 25 september
Drents verkiezingsmanifest
goed mentorschap
Gro Next aanbod najaar 2021
Handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’
Jubileum activiteiten
Klimaatadaptatie, urgente maatschappelijke opgave
Krijg je sterke en zwakke plekken in beeld: doe de competentiescan
MEE Friesland en MEE Groningen slaan handen ineen en worden MEE Noord
Motie "Bevolkingsonderzoek borstkanker"
Motie borstonderzoek vrouwen
Nieuwsbrief Centrumvernieuwing
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad
Nieuwsbrief leeromgeving oktober 2021
Nieuwsbrief oktober 2021
Nieuwsbrief Oktober 2021
Nieuwsbrief OPRON oktober 2021
Nieuwsbrief Regio Deal Oost-Groningen - oktober 2021
Online aanmelding Raadsvergadering EDR 25.11.2021 in Coevorden
Ontvangstbevestiging Jaarverslag en Jaarrekening 2020
Persbericht over event 'Samen debatteren Ziek van school'
Raadsinformatiebrief COVID-19
Reminder Netwerkbijeenkomst
SAVE THE DATE Participatiewet 26 november 2021
Themabijeenkomst Bodemdaling
Toelichting Bereikbaarheid- en investeringsplan Noord Nederland
Uitnodiging 50 jaar Streekhistorisch Centrum
Uitnodiging congres
Uitnodiging e-Lise online bijeenkomst lokaal en regionaal beleid t.a.v. Kernenergie
Uitnodiging Groninger dorpendag compact
Uitnodiging informatiebijeenkomst 17-11-2021
Uitnodiging jubileumcongres KKNN 25 november
Uitnodiging najaarscongres - Participatiewet
Uitnodiging onthulling monument
Uitnodiging PlattelandsParlement
uitnodiging Regenboogsymposium 2021
Uitnodiging symposium Participatiedemocratie
Uitnodiging Toogdag 23-11-2021
Verslag excursie Eexterveen
Vooraankondiging expertmeeting bodemdaling
Zonnepanelen op schooldaken

Toezeggingen

Omschrijving
Bedreigingen van schooldirecties in het kader van Corona(vaccinatie)
Lokaal preventieakkoord Stadskanaal "Samen op eigen kracht vooruit!"
Update over structurele oplossingen menstruatie-armoede

Resultaat stemming

Besluit

Na hoofdelijke stemming aangenomen 11 voor (ChristenUnie, CDA, VVD) en 10 tegen (PvdA, SP, GBS, D66, Lokaal Betrokken).

Resultaat stemming

Besluit

Aangenomen na hoofdelijke stemming 12 voor (SP, PvdA, GBS, VVD, Lokaal Betrokken, D66 en de heer Gelling van het CDA) en 9 tegen (ChristenUnie en CDA exclusief de heer Gelling).

Moties

Onderwerp
Motie realisatie regenboogpad centrum Stadskanaal