Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 15 februari 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie)
Toelichting

Video raadsvergadering: https://youtu.be/E37ybhiq0pw

Agenda documenten

Agendapunten

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat aan de voorwaarden voor digitaal vergaderen is voldaan.

Vanwege klein letsel na een valpartij op het ijs is de heer Sloots afwezig en neemt mevrouw Sterenborg-Kooij vanavond het voorzitterschap waar.

De heren Bieze en Van Beek willen moties vreemd aan de orde agenderen. Deze worden toegevoegd onder agendapunt 14a.
Overig conform.

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Inlichtingen college

Onderwerp
Aankoop winkelunits Europalaan 24 en 24a
Begroting 2021 Scholengroep OPRON
Gemeentelijke ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire
Reactivering spoorlijn Veendam-Stadskanaal
Resultaat vervanging chips minicontainers
Uitslag draagvlakmeting Bl-Zone centrum Stadskanaal

Toeslagenaffaire
De heer Van der Heide bedankt het college voor de beantwoording.

Schriftelijke vragen

Onderwerp
Toeslagenaffaire

Brief van VGG over uitkomsten herverdeling gemeentefonds en
++Brief van BDO over onderzoek financiële situatie gemeenten ++
De heer Maarsingh wil hier vragen over stellen dan wel opmerkingen over maken. Er wordt besloten dat dit onder agendapunt 14a moties vreemd aan de orde aan de orde komt in verband met het raakpunt van de onderwerpen.

Brief van Treant Zorggroep en Zorggroep Meander over uitkomst onderzoek samenwerkingsmogelijkheden
Mevrouw Schrör-de Lange stelt vragen die door wethouder Verschuren worden beantwoord.

Brief Participatieraad Stadskanaal over besluit kosten bewindvoering
Mevrouw Van der Heide plaatst opmerkingen, de heer Pals stelt vragen die door wethouder Verschuren worden beantwoord.

Post aan de raad

Onderwerp
Besluit kosten bewindvoering
Onderzoek financiële situatie gemeenten
Uitkomst onderzoek samenwerkingsmogelijkheden
Uitkomsten Herverdeling gemeentefonds

Lijst met openstaande toezeggingen
Toezegging T 2020-10 wordt afgevoerd.
Voor het overige conform.

Lijst met openstaande moties
Moties M 2021-01 en M 2020-17 worden afgevoerd.
Voor het overige conform.

Moties

Onderwerp
Motie Gemeenten-in-nood-fonds
Motie zo herverdelen maakt de problemen nog groter

Toezeggingen

Omschrijving
Toezegging aanscherping opdracht bedrijfsplan Wedeka

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Vragen worden gesteld door de raadsleden Ham (kernafval van Duitsland), Luijken (vaccineren in Stadskanaal), Klinkhamer (kavels Blauwe Kamer) en Idema (aankoop 2 panden in Stadskanaal). Deze worden beantwoord door respectievelijk de wethouders Borgesius, Verschuren, Brongers en Borgesius.
De vraag van Hofstra (busstation Stadskanaal) wordt door wethouder Brongers intern uitgezet.

Voorgesteld wordt om:

onderdeel A
de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen (ozb) aan te passen en daartoe artikel 5, eerste lid van de Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2021 te wijzigen (1e wijziging), zodat het lid komt te luiden:
“Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
a.    de gebruikersbelasting 0,3651;
b.    bij de eigenarenbelasting:
1.    voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1837;
2.    voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4182.”

onderdeel B
dat de wijziging genoemd onder A in werking treedt de dag volgend op de dag van bekendmaking, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om In te stemmen met het Profiel lid Raad van Toezicht Scholengroep OPRON.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Besluit

Motie herverdeling gemeentefonds (M2021-02)
Besluit: zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Motie pleegzorgwaardering (M2021-03)
Besluit: verworpen (10 voor [SP, PvdA, GBS, Lokaal Betrokken, D66], 12 tegen [ChristenUnie, CDA, VVD]).

Moties

Onderwerp
Motie herverdeling gemeentefonds
Motie pleegzorgwaardering