Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 17 mei 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Uitzending raadsvergadering:  https://youtu.be/lgUIiI_Vg6U

Als u tijdens deze raadsvergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631 409. U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken bij een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat aan de voorwaarden voor digitaal vergaderen is voldaan.

Mevrouw Luijken en de heer Reinders zijn afwezig. Net als de heer Willems, griffier, hij wordt vanavond vervangen door de heer Nap, griffier in Westerwolde.

De beantwoording schriftelijke vragen boetes en maatregelen II wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.
Overig conform.

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Voorgesteld wordt om:
1.    Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van het SOZOG;
2.    De jaarrekening 2020 van het SOZOG voor kennisgeving aan te nemen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Post aan de raad

Onderwerp
Conceptbegroting 2022 en jaarrekening 2020

Voorgesteld wordt om:

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 en controleverklaring accountant Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
 2. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2022-2025 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
 3. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2022-2025.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om:

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het beschermen van karakteristieke gebouwen in het landelijk gebied middels het vaststellen van het voorbereidingsbesluit 'Landelijk gebied, karakteristieke gebouwen 2021'. Het besluit is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB2102-vs01 met bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2102-vs01.dxf d.d. 12-07-2019;
 2. Te bepalen dat het besluit geldt voor 64 percelen als genoemd in bijlage I.;
 3. Vast te stellen de regeling als genoemd in bijlage III. inhoudende dat het binnen de werkingssfeer van dit besluit verboden is om zonder omgevingsvergunning een karakteristiek gebouw geheel of gedeeltelijk te slopen en dat het college van burgemeester en wethouders onder voorwaarden als genoemd in de regeling in bijlage III. bij dit besluit alsnog een omgevingsvergunning voor de activiteit sloop kan verlenen;
 4. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 28 mei 2021.

De voorzitter geeft bij dit agendapunt de voorzittershamer over aan mevrouw Sterenborg, plaatsvervangend voorzitter.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Mevrouw Sterenborg geeft het voorzitterschap terug aan de heer Sloots.

Voorgesteld wordt om:

 1. Te waarborgen dat de onbenutte woningbouwtitels alsnog ingezet kunnen worden;
 2. Te sturen op het benutten van de woontitels door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locaties met onbenutte woningbouwtitels en om die reden vast te stellen het voorbereidingsbesluit 'Gemeente Stadskanaal, woontitels 2021' , als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0037.VB2103-vs01 met de bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2103-vs-01.dxf d.d. 01-03-2020;
 3. Te bepalen dat dit besluit geldt voor de locaties met de kadastrale percelen als genoemd in bijlage I.;
 4. Te bepalen dat het binnen de werkingssfeer van dit besluit verboden is om een of meerdere woningen te bouwen;
 5. Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders bij gewenste ontwikkelingen kan afwijken van het voorbereidingsbesluit en alsnog een omgevingsvergunning voor het bouwen van een of meerdere woningen kan verlenen; en
 6. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 1 juni 2021.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Toezeggingen

Omschrijving
Publiciteit creëren rondom mogelijkheden woningbouw

Voorgesteld wordt om:
‒    Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2021 en het Algemeen Financieel kader 2022 van Wedeka Bedrijven;
‒    Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de 1e begrotingswijziging 2021 van Wedeka Bedrijven;
‒    Akkoord te gaan met de uitgaande brief aan Wedeka.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Strategische koers GKB
De heer Mellies stelt vragen, die wethouder Verschuren beantwoordt.

Raadsinformatiebrief gebiedsgerichte aanpak Maarsveld
De heer Hofstra maakt opmerkingen.

Inkoop jeugdhulp vanaf 2022
Mevrouw Schrör-de Lange en de heer Klinkhamer stellen vragen, wethouder Hamster beantwoordt ze.

Stand van zaken kinderopvangtoeslagaffaire
Mevrouw Wubs-Kramer stelt vragen, die wethouder Verschuren beantwoordt.

Inlichtingen college

Onderwerp
Inkoop jeugdhulp vanaf 2022
Raadsinformatiebrief gebiedsgerichte aanpak Maarsveld
Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire
Strategische koers GKB
Tijdelijke subsidieregeling dorps- en buurthuizen

De beantwoording schriftelijke vragen boetes en maatregelen II wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.
Overig voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijke vragen

Onderwerp
Afvalinzameling
Bloedserieus
Fixi app
Wonen

Toezeggingen

Omschrijving
Update over structurele oplossingen menstruatie-armoede

Corona beeld
De heer Klinkhamer maakt een opmerking.

Geluidsoverlast door windturbines
Mevrouw Sterenborg en de heer Maarsingh stellen vragen, die wethouder Borgesius beantwoordt.

Aangepast onderzoeksprogramma 2021
De heer Maarsingh maakt een opmerking en stelt vragen. Wethouder Hamster beantwoordt die.

Post aan de raad

Onderwerp
Aangepast onderzoeksprogramma 2021
Corona beeld
Geluidsoverlast door windturbines

Lijst met openstaande toezeggingen
T 2021-06 (demonstratie) wordt afgevoerd, T 2021-03 (Tweede Boerendiep) einddatum wordt verschoven naar de volgende raadsvergadering.
Overig conform vastgesteld.

Lijst met openstaande moties
Conform.

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Vragen worden gesteld door mevrouw Schipper (wedstrijd beste gemeente toegankelijkheid), mevrouw Ham (gebruik nematoden), de heer Mellies (oud papier). Deze vragen worden beantwoord door respectievelijk wethouders Verschuren, Brongers en Borgesius.

De voorzitter sluit de vergadering.