Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 30 augustus 2021

19:30

Locatie
Pleinzaal Geert Teis
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Vanwege het Corona-virus kon er geen publiek bij deze vergadering  aanwezig zijn. Wel kon de vergadering via een live stream worden gevolgd.

Video vergadering: https://youtu.be/cabd7UIM1cU.

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81. U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

Voorgesteld wordt om:

  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een deel van de percelen lokaal bekend Spanweg tussen 2 en 3 te Onstwedde, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie R, nummers 1792 (ged.) en 1793 (ged.) en om die reden het voorbereidingsbesluit 'Landelijk gebied, Spanweg tussen 2 en 3' (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB2108-vs01 met de bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2108-vs01.dxf gebaseerd op de BGT d.d. 26-9-2018) vast te stellen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan;
  2. Te bepalen dat het verboden is om binnen de werkingssfeer van het voorbereidingsbesluit als genoemd onder 1. de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan te benutten;
  3. Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders middels omgevingsvergunning af mag wijken van het verbod als genoemd onder 2. indien het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan niet wordt vastgesteld, niet in werking treedt of niet onherroepelijk wordt;
  4. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt de dag na publicatie van dit besluit.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om de voorgedragen personen, te weten de heren H. Bouman en A. A. Vlaardingerbroek, per 1 oktober 2021 te benoemen tot leden van de Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om de aan wethouder Verschuren met ingang van 31 augustus 2020 verleende ontheffing van de verplichting om woonachtig te zijn in de gemeente Stadskanaal voor één jaar te verlengen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om de heer E. Idema te benoeming tot lid van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om het vergaderschema voor 2022 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Klik op dit agendapunt. Op uw tablet ziet u dan de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'.

Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering van 30 augustus 2021, geven dat uiterlijk woensdag 25 augustus 2021 door aan de griffie. Daarbij dient per brief te worden aangegeven op welke wijze de brief moet worden behandeld.

Inlichtingen college

Onderwerp
Aanbieding RES 1.0 Groningen
Evaluatie Gap Academy
Lokaal preventieakkoord Stadskanaal "Samen op eigen kracht vooruit!"
Raadsinformatiebrief Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Tijdelijke ophoging opvangcapaciteit AZC Musselkanaal

Toezeggingen

Omschrijving
Lokaal preventieakkoord Stadskanaal "Samen op eigen kracht vooruit!"

Er zijn geen schriftelijke vragen beantwoord.

Klik op dit agendapunt. Op uw tablet ziet u dan de brieven, die raadsleden op de lijst van ingekomen stukken hebben geplaatst. Het gaat om brieven die zijn ontvangen vanaf 29 juni 2021 tot dinsdag 24 augustus 2021 met als kenmerk P 2021-212 tot en met P 2021-259. Deze brieven zijn te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'.

Post aan de raad

Onderwerp
Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd
Afwijzing volkshuisvestingsfonds Oost-Groningen
Rake klappen in het Noorden bij aangepast voorstel herijking Gemeentefonds

Moties

Onderwerp
Motie medeondertekenen brief Raden in Verzet

Toezeggingen

Omschrijving
Obligatielening windpark Drentse Monden Oostermoer

Toezeggingen

Omschrijving
Bedreigingen van schooldirecties in het kader van Corona(vaccinatie)