Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 26 juni 2023

19:30 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal
Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl 0599 632631
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Insprekers
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (2), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad stelt de Nota Onderhoud Openbare Ruimte 2023-2023 vast.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Burgerinitiatieven Groen
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (2), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft kennis genomen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022 van de GR PG&Z en de Ontwerpbegroting 2023 van de GR PG&Z. De raad besluit geen zienswijze in te dienen inzake de Ontwerpbegroting 2024 van de GR PG&Z en zal de consequenties, na vaststelling van de Ontwerpbegroting 2024 van de GR PG&Z, verwerken in de gemeentelijke begroting 2024. Het DB van de GR PG&Z wordt op hoogte gebracht van dit besluit.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Wmo
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (2), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft kennis genomen van de voorlopige jaarrekening 2022 van Wedeka Bedrijven, van de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van Wedeka Bedrijven. De raad besluit een zienswijze af te geven zoals in het voorstel is verwoord en zal de consequenties, na vaststelling van de Ontwerpbegroting 2024 van Wedeka Bedrijven, verwerken in de gemeentelijke begroting 2024. Het Dagelijks Bestuur van Wedeka op de hoogte brengen van dit besluit.

 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (2), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft kennis genomen van de jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Fegeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe en de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
  De raad besluit geen zienswijze af te geven, het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe op de hoogte brengen van dit besluit middels de bijgevoegde brief en de consequenties, na vaststelling van de Ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe, te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  HUB taxi
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (2), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft kennis genomen van het voornemen de gemeenschappelijke regeling van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe te wijzigen en besluit geen zienswijze in te dienen bij het voornemen om de gemeenschappelijke regeling van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe te wijzigen.

 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (2), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Groningen en besluit naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2024 geen zienswijze in te dienen en de ODG hiervan op de hoogte te stellen.

 11. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (2), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft kennis genomen van de jaarstukken 2022 van het Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Oost en Zuidoost Groningen (SOZOG) en de ontwerpbegroting 2024 van het SOZOG.
  De raad besluit geen zienswijze af te geven aan het SOZOG, de bijdrage aan SOZOG voor 2024 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024 en het dagelijks bestuur van het SOZOG op de hoogte brengen van dit besluit.

 12. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (2), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft kennis genomen van de actualisatie begroting 2023 van de VRG en van de concept beleidsbegroting 2024 VRG en besluit geen zienswijze af te geven, de consequenties, na vaststelling van de actualisatie begroting 2023 van de VRG, te verwerken middels de Najaarsnota 2023 en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen op de hoogte te brengen van dit besluit middels een brief.

 13. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (2), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2023, te wijzigen. In hoofdstuk 5, onderdeel 5.2.1.1. wordt het tarief van € 44,65 vervangen door € 48,15 (art.1), de nieuwe tekst komt hiermee als volgt te luiden: 5.2.1.1 afgeven van, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 48,15 en
  de wijziging treedt in werking op 1 juli 2023 (art. 2).

 14. 15

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Brief Beantwoording van vragen over ziekenhuiszorg t.b.v. debat in de Tweede Kamer
  Brief Verkeer- en vervoersplan
  Jeugdhulp monitor
  Monitor Discriminatie 2022 Noord-Nederland en follow-uponderzoek Discriminatieklimaat in Groningen.
  Nota duurzaamheid
  Omgevingsvisie Stadskanaal
  Resultaten CEO-Wmo 2022
  Uitnodiging informatiebijeenkomst 20 juni 2023 Raad
  Van afval naar grondstof (VANG)
 15. 16

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Gebruik TikTok
 16. 17

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap VNG
  Bijeenkomst met Arjan van Noort, directeur Samenleving en Integratie SZW
  Brandbrief aan minister Helder
  Brief NVVK Financiële hulp: wat doet uw gemeente?
  Brief Roekenoverlast
  Brief WSW Gemeente Stadskanaal
  HERINNERING | Voortgangsnotitie Raden in Verzet Juni  2023
  Het Gezondheidsfestival van Noord Nederland
  Informatiefilm Burgernet Noord-Nederland
  Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH)
  Netwerkbijeenkomst Agenda voor de Veenkoloniën (GEANNULEERD!)
  Nieuwsbrief Groninger Gasberaad
  Nieuwsbrief Groninger Gasberaad
  Nieuwsbrief Juni 2023 Mensen met Dementie Groningen
  Opendag Voedselbank
  Opname informatiebijeenkomst VRG thema huisvesting, 26 april 2023
  Petitie Stadskanaal voor Soedan
  Petitie Stadskanaal voor Soedan
  Rapport “Natuur anno 2023: vallen of opstaan”
  Samen Sterke Gemeenschappen Creëren: mijnbuurtje.nl op het VNG Congres
  SchuldHulpMaatje Stadskanaal neemt afscheid van coördinator van het eerste uur
  uitnodiging gemeente 14 juni Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong
  Uitnodiging Goudgroen op 9 juli
  Uitnodiging Orange the World campagne 2023
  Uitnodiging voor de ‘policy morning’ Rural Geographies in Transition congress, op 28 juni 2023 in Groningen
  Uitnodiging webinar 28 juni voor raadsleden | nieuwe Wet Goed Verhuurderschap
  ZO! NIEUWSBRIEF MEI '23

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Brief inwoner Roekenoverlast
 17. 18

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Betrekken jongeren bij RES
  Groninger buurt- en dorpshuizen hard geraakt door stijging energielasten
  Overzicht betalingen inzameling oud papier
  Verordening Leerlingenvervoer
 18. 19

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Overlast Eikenprocessierups
  Rechten kind
 19. 20
  Sluiting