Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Roadsvergoadern 27 meert 2023

maandag 27 maart 2023

19:30 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631632
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Open van vergoaderns


  Maart is de maand van de streektaal. In dit kader zal Eltje Doddema schrijver van liedjes, gedichten en verhalen in het Gronings uit eigen werk voorlezen.


  Vanwege Meertmoand Streektoalmoand zol Eltje Doddema, schriever van laidjes, gedichten en verhoalen, oet zien aigen waark veurlezen.

 2. 2

  Mitdailens

 3. 3

  Vaststellen agenda

 4. 4

  Insprekers

 5. 5

  Touloaten en beëdigen nij roadslid

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De heer R. Elzen wordt beëdigd als raadslid van de Christen Unie.

 6. 6

  Begrotens opvang omswinders Oekraïne 2023

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stelt voor de opvang van ontheemden Oekraine in 2023 een budget van € 7.949.000,- beschickbaar te stellen en dit budget wordt volledig gedekt uit de bijdrage van de Rijksoverheid.

 7. 7

  De raad wordt gevraagd om de conclusies en aanbevelingen over te nemen.


  Onderzuik Rekenkoamercommissie Knoal ‘Inhuren Daarden’


  Road wordt vroagd om conclusies en aanbevelens over te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad neemt de conclusies en aanbevelingen over.

 8. 8

  Besloet verreken inbörgern gemainte Knoal 2023

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stelt de Verordening verrekening inburgering gemeente Stadskanaal 2023 vast.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Verrekening inburgering
 9. 9

  Braandweerzörg previnsie Grunnen 2030: toukomstverwachten organisoatieplan en regionoal dekkensplan

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van de Visie Brandweerzorg Groningen 2030.
  2. Kennis te nemen van het Organisatieplan Brandweerzorg 2023 - 2026.
  3. Kennis te nemen van het Regionaal Dekkingsplan Brandweerzorg Groningen 2023 - 2026.
  4. Kennis te nemen van de Basisgegevens Brandweerzorg Groningen in beeld.
  5. De navolgende zienswijze in te dienen op de voorliggende stukken: Uit de Visie 2030, het Organisatieplan en het Regionaal Dekkingsplan blijkt dat met alle betrokkenen is gewerkt aan een toekomstgerichte brandweerzorg in de provincie Groningen. Onze raad wenst betrokken te blijven bij de uitvoering van de stukken waarvan wij kennis hebben genomen.  In de visie is opgenomen dat het uitgangspunt is dat de uitvoering binnen bestaande financiële kaders wordt uitgewerkt. Wij zien hierin gezien diverse ontwikkelingen een forse uitdaging. Daarom spreken wij uit dat voor wat betreft de nadere (financiële) uitwerking:  a) duidelijk wordt gemaakt of het gaat om ontwikkelingen in bestaand beleid of om nieuw beleid en b) daar waar nieuwe ontwikkelingen en/of ambities leiden tot innovaties en uitgaven in de toekomst een gedegen voorstel ter financiële onderbouwing voorafgaand aan besluitvorming in het bestuur van de Veiligheidsregio aan onze raad dient te worden aangeboden.
  6. Deze zienswijze uiterlijk 31 maart 2023 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen.
 10. 10

  Bestemmensplan Prins Hendrikloan/Wilhelminaloan

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan 'Stadskanaal Kern, Prins Hendriklaan - Wilhelminalaan' ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is vervat in het GML-bestand met de IMRO-code NL.IMRO.0037.BP2211-vs01 met de ondergrond o_NL.IMRO.0037.BP2211-vs01.dxf ontleend aan de BGT en de BRK d.d. 18-05-2021.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 11. 11

  Besloet kösten schoulgoandenvervoer 2023

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stelt de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Stadskanaal 2023 vast.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Verordening Leerlingenvervoer
 12. 12

 13. 13

  Inlichten van t college

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  5e voortgangsrapportage centrum Stadskanaal
  Aanpassing tarieven Ondersteuning Huishouden, Ondersteuning Zelfredzaamheid en combinatietarief 2023
  Donatie Giro 555
  Normenkader
  Project nieuwe wet inburgering
  Regionale woondeals Oost Groningen
  Voedselbank Stadswolde
  Wijziging Beleidsregels Noodfonds Armoede gemeente Stadskanaal 2023
 14. 14

  Schriftelke vroagen

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Beantwoording vragen vermogensgrens belastingen

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Ambulance Zorg Groningen
  Vermogensgrens belastingen
 15. 15

  Inkommen stokken

  Post aan de raad

  Onderwerp
  brandbrief Zero Emissie
  Brandweerzorg 2023-2030
  Brief aan de gemeenteraad en college
  Brief volksvertegenwoordiging PEGG
  Brief wensen en bedenkingen Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
  Coronabeeld Groningen week 6 - 2023
  Jaarverslag 2021
  Jaarverslag Rekenkamercommissie 2022
  Kaderbrief 2024 - 2027
  Laadpalen
  MIRT - Deltaplan Rijksvisie Stations agenda 2023 - 2040
  MIRT / TEN-T begin transitverkeer van Noord-Nederland over de Brennerpas van vrachtwagen naar trein
  MIRT Verstedelijkingsstrategie Regio GA. Opschalen gedateerd OV systeem in plaats van blijven hangen in suboptimaal '1995' denken.
  MIRT/ Visie mobiliteit Provincie Groningen ontwikkeling spoorgoederenvervoer van Veendam en de zeehavens Delfzijl + Eemshavens
  Nieuwsbrief
  NK voor raadsleden op 19 mei 2023
  Raden in Verzet
  Rapport Ondermijning in het Ommeland
  Stand van zaken aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling voor de gemeente Stadskanaal
  toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bestemmingsplan Stadskanaal
  Uitnodiging Connect Congres donderdag 6 april 2023
  Uitnodiging informatie- en netwerkbijeenkomst Pagecentrum
  Uitnodiging Kenniscafé Herbestemming op 4 april 2023
  Uitnodiging Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland
 16. 16

  Touzeggens en moties

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Betrekken jongeren bij RES
  Dimmen felle verlichting openbare gebouwen
  Gevaarlijk gat in wegdek Handelsstraat ter hoogte van nr. 46 aan de kant van het water.
 17. 17

  Rondvroag

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Parkeerplaatsen Oude Markt
 18. 18

  Sloeten