Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 18 december 2023

17:30 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Om 18.30 u wordt de vergadering onderbroken met een eetpauze.


Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599631632
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Insprekers
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad stelt de  belastingverordeningen voor 2024 vast.

 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit toestemming te verlenen aan het college voor het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis Groningen.

 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad stelt de 'Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2024' vast.

 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad stelt de navolgende Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2024 vast.

 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Tot vaststelling van het ontwerpbesluit om het parkeerterrein en de toegangsweg gelegen op perceel OWDOO C 11185, plaatselijk bekend als het Eilert Lubbersplein en de Eilert Lubbersstraat te Musselkanaal, aan de openbaarheid te onttrekken; 
   2. dit ontwerpbesluit gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen;

 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van het voornemen om de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGZ Groningen 2024 te wijzigen; 
   2. Geen zienswijze in te dienen bij het voornemen om de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGZ Groningen 2024 te wijzigen.

 11. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Tot vaststelling van het ontwerpbesluit om het parkeerterrein en de toegangsweg gelegen op de percelen OWDOO B 7297 en OWDOO B 7640, plaatselijk bekend als Hoofdstraat 10 en Hoofdstraat 11 te Stadskanaal, aan de openbaarheid te onttrekken; 
  2. dit ontwerpbesluit gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen; 
  3. de commissie zoals bedoeld in de Verordening van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen op te dragen om de indieners van zienswijzen tegen het ontwerpbesluit in de gelegenheid te stellen een nadere toelichting op, of onderbouwing van, hun zienswijze te geven

 12. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad stelt de Verordening Rekenkamer gemeente Stadskanaal 2024 vast.

 13. 13

  Aansluitend aan de besluitvorming is de beeidiging.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Te benoemen tot lid van de rekenkamer Stadskanaal, ingaande 1 januari 2024: 
   - mr. R. Afman 
   - drs. G. Seinen, 
   - dr. E. M. Meerstra-de Haan 
   2. Te benoemen tot voorzitter van de rekenkamer Stadskanaal, ingaande 1 januari 2024 
   - mr. R. Afman

 14. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad wijst Mevrouw W. J. Onrust aan als griffier met ingang van 1 maart 2024.

 15. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad stelt het Integraal Huisvestingsplan 2024-2040 vast en geeft het college opdracht om de in het plan genoemde voorzieningen voor fase 1 businesscases uit te werken en die per item voor te leggen aan de raad.

 16. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Voor de aanschaf van woonunits een investeringskrediet van € 2.193.000,- beschikbaar te stellen en de jaarlijkse investeringslasten van € 131.500,- te dekken binnen het door de het Rijk beschikbaar gestelde normbedrag; 
   2. Voor de eenmalige kosten voor realisatie van de tijdelijke opvanglocatie een budget van € 257.500,- beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit de aan te vragen Transitiekostenvergoeding van het Rijk; 
   3. Voor de realisatie van de terreininrichting een investeringskrediet van € 409.000,- beschikbaar te stellen en dit bedrag ineens te dekken uit de aan te vragen Transitiekostenvergoeding van het Rijk; 
   4. Voor de realisatie van dé riolering één investeringskrediet van € 108.000,- beschikbaar te stellen en dit bedrag ineens te dekken uit de aan te vragen Transitiekostenvergoeding van het Rijk; 
   5. Voor de realisatie van de openbare verlichting een investeringskrediet van € 62.600,- beschikbaar te stellen en dit bedrag ineens te dekken uit de aan te vragen Transitiekostenvergoeding van het Rijk. 
   6. Dit te verwerken in de begroting 2024.

 17. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. De Begroting 2023 en de Begroting 2024 te wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de Decemberwijziging 2023. 
  2. De Decemberwijziging 2023 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

 18. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. De bevoegdheid om het Programma van Eisen voor de Europese aanbesteding van de accountantsdiensten voor de periode vanaf 2024, alsmede de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende weging, vast te stellen te mandateren aan de rekeningcommissie. 
   2. Aan het mandaat te verbinden dat: 

  • de vereisten, zoals gesteld in artikel 2, lid 3 en lid 4 van de Controleverordening in acht worden genomen; 
  • het concept- Programma van Eisen ter kennis wordt gebracht van de raad alvorens de rekeningcommissie deze vaststelt.
 19. 20

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie. Er zijn geen stukken geagendeerd.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Voortgang integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal
 20. 21

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'. Er zijn in de afgelopen periode geen schriftelijke vragen behandeld.

 21. 22

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  "Save the Date" Symposium Binnensteden Dorpscentra
  brief intrekken verzoek 2e begrotingswijziging 2023
  Eerste nazending Najaars ALV 1 december 2023
  Herinnering | Persoonlijke uitnodiging CMO STAMM LAB met Eva Rovers op 14 december 2023
  Mantelzorg
  Najaarsbrief 2023 Projectbureau Lelylijn
  Nieuws Transitie Landelijk Gebied
  Nieuwsbrief December 2023
  Nieuwsbrief Nieuwbouw onderwijsvoorziening Maarsveld - 8 december 2023
  Quick Scan Lokale Democratie
  Reacties op de Crisis Noodopvang
  REMINDER : Uitnodiging Kenniscafé Dorp en Boer
  Taakstelling huisvesting statushouders, opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne
  Uitnodiging 25 november in de Spont
  Woonhof Stadskanaal
 22. 24
  Rondvraag
 23. 25
  Sluiting