Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 5 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631632
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 5
  Beëdiging van mevr. W.J. Onrust als griffier van de gemeenteraad met ingang van 1 maart 2024
 5. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit de Laadvisie gemeente Stadskanaal vast te stellen, met dien verstande dat: 

  • In de eerste alinea onder 1,1 "eind 2025" vervangen wordt door "1 januari 2025"
  • Bij een initiatief om een strategische laadpaal te plaatsen, de betreffende wijk-of dorpsraad wordt betrokken.
 6. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit:
  A. de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen (ozb) aan te passen en daartoe artikel 5, eerste lid van de ‘Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2024’ te wijzigen (1e wijziging), zodat het lid als volgt komt te luiden:


  “Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
  a. de gebruikersbelasting 0,3547;
  b. de eigenarenbelasting:
  1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1377;
  2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4449.”  B. dat de wijziging genoemd onder A in werking treedt op de eerste dag na de dag van
  bekendmaking, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2024.


  C. de Tarieventabel, behorende bij de ‘Legesverordening Stadskanaal 2024’, te wijzigen zoals opgenomen in het aan de raad voorgelegde concept-besluit, ingaande de dag na de dag van belandmaking.

 7. 9

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Aanpassing tarieven Ondersteuning Huishouden, Ondersteuning Zelfredzaamheid en combinatietarief 2023 en 2024
  Brief aan de raad - Consultatiebureau Onstwedde
  Brief aan raad - Ontwerpbestemmingsplan Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A
  Brief aan raad over ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, Kampweg 3 en 5
  Brief aan raad over ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 63
  Brief B en W - Plan van aanpak Koploperregio Groningen
  Brief B en W - Stand van zaken Actieagenda lokale inclusie Stadskanaal 2021-2024 per 1 november 2023
  Brief Ontwikkelingen Zonneparken
  Jaarverslag en jaarstukken 2022 scholengroep OPRON
  Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, Noorder Kanaalweg, Hoogspanningsmasten 081 en 201
  Risicoanalyse Lokaal Educatieve Agenda - voor en vroegschoolse educatie (LEA-vve) 2022
 8. 10

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

 9. 11

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Afschrift - brief voor wethouders jeugd
  Artikel: De opwarming van de aarde zet door.
  Bedankmail Lelylijn
  Brief en Uitvoeringsprogramma Regio Deal Oost-Groningen 2024-25
  Brief gemeenteraden en besturen waterschappen m.b.t Transitie Landelijk Gebied
  brief Toelichting inzet reserves vanaf 2024
  Jaarverslag Rekenkamer(commissie) 2023
  Jong in Groningen - boekje met uitkomsten, ideeën en tips
  KKNN Nieuwsbrief december
  Nieuwe digitale nieuwsbrief voor inwoners
  Nieuwjaarsvisite 21 januari en Karel Bralleput 14 januari
  Nieuwsbrief Januari Februari
  Nieuwsbrief Opvang vluchtelingen en ontheemden
  Nieuwsbrief Opvang vluchtelingen en ontheemden
  Nieuwsbrief Publiek Vervoer december 2023
  Nieuwsbrief Raden in verzet
  Nieuwsbrief RES Groningen december 2023
  Nieuwsmail Transitie Landelijk Gebied
  Partijbeginselen DNA (Democratisch Nederlands Appèl)
  Rapport armoedefonds
  Roemte Nieuwsbrief #4: Terugblik 2023, Treffend Eenrum en Nieuwe Directeur
  Save The Date Relevantie KennisFestival 27 maart 2024
  Tegenlicht meet up donderdag 25 januari
  Uitnodiging 'De kwalitatieve aanpak van de woningbouwopgave' op 26 maart
  uitnodiging gemeenteraadsleden, wethouders en beleidsambtenaren jeugd
  Uitnodiging Kenniscafé Basisvoorzieningen: Mobiliteit
  Uitnodiging Symposium Vitale binnensteden en dorpscentra in de provincie Groningen d.d. 23-1-2024 in de Klinker te Winschoten.
  Winterbrief 2024
 10. 13
  Rondvraag
 11. 14
  Sluiting