Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 17 juni 2024

19:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631755
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.A

  Het raadslid mw. M. de Vries (fractie ChristenUnie) heeft in verband met haar zwangerschap tijdelijk ontslag als raadslid aangevraagd. Het tijdelijk ontslag is verleend door de voorzitter van de raad. Dhr. T. Moes is benoemd tot tijdelijk raadslid. Tijdens de vergadering zal een commissie zijn geloofsbrieven onderzoeken en na het uitbrengen van verslag van de commissie kan de raad besluiten over toelating van dhr. Moes. Na zijn toelating legt dhr. Moes in handen van de voorzitter de eed af, waarna hij zijn tijdelijke plek in de raad kan innemen.
  De tijdelijke benoeming duurt tot 30 september 2024.

 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Insprekers
 5. 5

  Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt de raad betrokken bij besluitvorming van belangrijke kaderstellende documenten van de Omgevingsdienst Groningen.  De raad wordt voorgesteld de concept Jaarstukken 2023 ter kennisname aan te nemen. Verder wordt de raad voorgesteld om geen zienswijzes in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025.

 6. 6

  In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een aantal momenten op jaarbasis vastgesteld waarop Wedeka de deelnemende gemeenten informeert met betrekking tot de financiële verantwoording. Er wordt aan de raad gevraagd kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2023, de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenbegroting 2025-2028 van Wedeka. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

 7. 7

  Aan de Unikenkade 1 te Stadskanaal bevindt zich op dit moment het bedrijf 'De Roo campers'. De eigenaar van het perceel wil op het terrein naast en direct achter het camperbedrijf een tweede tak bij het camperbedrijf beginnen. Daarbij worden 3 paddocks, een stal voor 10 paarden, een binnenrijbak, een longeerbak en een buitenweide gerealiseerd. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de nota zienswijze 'Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A, het bestemmingsplan vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

 8. 8

  Voor het perceel tussen Spanweg 2 en 3 te Onstwedde is een verzoek gekomen om een bestemmingsplan vast te stellen voor de realisatie van een woning. Het perceel krijgt in de toekomst huisnummer 2A, dus het bestemmingsplan is genoemd Landelijk gebied, Spanweg 2A. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de nota zienswijzen 'landelijk gebied, Spanweg 2A', De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'landelijk gebied, Spanweg 2A', voor het mogelijk maken van een woning, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

 9. 10

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag 13 juni 2024 door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Glasvezel KPN Stadskanaal en Musselkanaal
  Masterplan (persbericht deelnemende colleges)
  Portefeuilleverdeling college Stadskanaal
  Reactie brief Regioberaad inzake rol raden en Staten bij de uitwerking van Nij Begun
  Vaststelling beleidsregel bestuurlijke aanpak opslag (illegaal) vuurwerk
  Verdiepend onderzoek onderwijshuisvesting Maarsveld
 10. 11

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Consultatiebureau Onstwedde
 11. 12

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag 13 juni 2024 door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  8 juni Raden- en Statendag
  Aanbieding van de motie Meer taken? Dan ook knaken!
  De kabinetsformatie laat duidelijk zien dat coalitie- en oppositievorming leidt tot partijbelang en niet tot landsbelang.
  Filosofische Najaarsreeks 2024 – Inspirerend trainingsaanbod voor griffiers, raadsleden, wethouders en burgemeesters!
  Gooi niet weg wat leefbaar maakt...
  Is een windmolen een duurzame energiebron?
  Kennismakingsdag
  KKNN nieuwsbundel
  Meibrief Lelylijn
  Nazending ALV 26 juni 2024
  Nieuwe Modelverordening leerlingenvervoer
  Nieuwsbrief
  Nieuwsbrief juni 2024
  Nieuwsbrief Maart
  Nieuwsbrief Mei - 2024 Mensen met dementie in Groningen
  Nieuwsbrief mei 2024
  Nieuwsbrief Publiek Vervoer juni 2024
  Nieuwsbundel
  Quick scan Grondbeleid
  Regionale Raadsbijeenkomst
  Save the date startbijeenkomst 80 jaar vrijheid Groningen op 14 februari 2025
  Tegenlicht Meet up
  Tegenlicht Meet Up Dwarse Scheepsbouwers en de technische maakindustrie" op Eventbrite!"!
  Treant benoemt nieuw lid raad van bestuur
  Uitnodiging Kenniscafé Basisvoorzieningen: De internationale aanpak
  Uitnodiging week van de biodiversiteit
  Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente
  Vertrek en opvolging algemeen directeur
  Vraag aan de raad
 12. 14
  Rondvraag
 13. 15
  Sluiting