Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 8 april 2024

19:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599- 631755
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Insprekers
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. in te stemmen met de nota zienswijzen en de daarin opgenomen definitieve beantwoording van de zienswijzen over het ontwerp Crisis- en herstelwetbestemmingsplan;
  2. in te stemmen met de ambtshalve ontstane wijzigingen op het ontwerp Crisis- en herstelwetbestemmingsplan;
  3. het Crisis- en herstelwetbestemmingsplan 'Gemeente Stadskanaal' ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen om een geactualiseerd planologisch toetsingskader voor het hele grondgebied te hebben. Het Crisis- en herstelwetbestemmingsplan is vervat in het GML-bestand met bijbehorende bijlagen met de IMRO-code NL.IMRO.0037.CHW2207-vs01 met de ondergrond o_NL.IMRO.0037.CHW2207- vs01.dxf ontleend aan de BGT d.d. 09-01-2020;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen.
  5. Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2024 vast te stellen.

 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stelt het normenkader 2023 vast.

 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stelt de Gemeenschappelijke Regeling ter bevordering van de democratische verankering van raden en staten bij de implementatie en uitvoering van Nij Begun (Regioberaad) vast.

 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Eshuis Accountants voor de boekjaren 2024 t/m 2027 aan te wijzen als accountant, belast met de controle van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet.
  2. In de te sluiten overeenkomst op te nemen dat deze bij wederzijdse instemming voor twee periodes van elk twee jaar kan worden verlengd.

 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad benoemt Mw. M. Luijken tot lid van de rekeningcommissie.

 10. 11

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag 4 april 2024 door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Aanvullende budget vervanging trekkenwandinstallatie Theater Geert Teis
  Raadsbrief - Verdiepend locatieonderzoek Maarsbroek
  Raadsbrief Uitgangspunten isolatieaanpak maatregel 29 Nij Begun
  Raadsbrief vervolg proces onderwijshuisvesting Maarsveld
  Regioplan Gezond Groningen
  Startnotitie Participatie en Communicatie Toekomstagenda Groningen 'Bouwen aan de Groningse democratie'
  Taskforce Jeugdwet Stadskanaal 2023

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Taskforce Jeugdwet Stadskanaal 2023
 11. 12

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Infographic Leerplicht schooljaar 2022/2023
  Isoleeractie
  Schuldhulpverlening
 12. 13

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag 4 april 2024 door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Adviesrapport locatiekeuze onderwijsvoorziening Maarsveld
  Begrotingsstukken van Veiligheidsregio Groningen
  Kaderbrief, Jaarverslag, Begrotingswijziging 2024 en Ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028
  KKNN Nieuwsbrief maart
  Motie gemeente Kerkrade; Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen
  Nieuwsbrief GemeenteOplossingen (GO)
  Nieuwsbrief Groninger Gasberaad
  Nieuwsbrief Opvang vluchtelingen en ontheemden
  Nieuwsbrief Provincie Groningen
  Nieuwsbrief Publiek Vervoer
  Nieuwsbrief Raden in verzet
  Nieuwsbrief RES Groningen
  Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies
  pre-mantelzorg
  Sociaal Raadslieden, betreft: gratis proefabonnement Digitale Grote Almanak
  Tegenlicht Meet up Stadskanaal
  Uitnodiging afscheid Henk Boldewijn
  Uitnodiging Evenement Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid
  Uitnodiging Groninger Dorpendag, 19 april 2024
  Uitnodiging Museum Spoorlijn STAR
  Uitnodiging Relevantie KennisFestival 27 maart 2024
  Voorjaarsbrief Lelylijn en uitnodiging informatiebijeenkomst
 13. 14

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Belemmeringen woningbouw
  Inzet coördinator vroeg-signalering armoede
  Leerplicht
  Reactie inspraak Wmo-verstrekking
  Uitwerking Meicirculaire 2022 - kinderen in armoede
 14. 14.A

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  CDA (4), D66 (1), GBS (2), SP (2)
  tegen
  ChristenUnie (4), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), VVD (2)

  Moties

  Onderwerp
  bouw in de groene long
 15. 15
  Rondvraag
 16. 16
  Sluiting