Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 9 juli 2024

19:00
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


LET OP: aanvangstijd 19.00 uur! 
Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631755
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agendapunten

  1. 1
    Opening
  2. 2
    Mededelingen
  3. 3
    Vaststellen agenda
  4. 4
    Insprekers
  5. 5

    De Groninger gemeenten hebben gezamenlijk in een gemeenschappelijke regeling voor Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) de taken op het gebied van publieke gezondheid gedelegeerd aan de GGD Groningen. De GGD legt over de uitvoering van de taken verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. De inkoop van de jeugdzorg is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de PG&Z en de uitvoering ervan belegd bij de uitvoeringsorganisatie RIGG. Op 5 april 2024 heeft het DB PG&Z ingestemd met het jaarverslag/de jaarrekening PG&Z 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024. Aan de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening en geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit:
    1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijk regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z)
    2. Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de GR PG&Z
    3. Geen zienswijze in te dienen op de 1ste begrotingswijziging 2024 van de GR PG&Z
    4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de GR PG&Z
    5. De incidentele hogere inwonerbijdrage voor 2024 € 51.713,00 te verwerken in de begroting 2024
    6. De financiële effecten van de ontwerpbegroting GR PG&Z 2025, betreffende een structurele hogere bijdrage € 91.603,00 te verwerken in de begroting 2025

  6. 6

    De gemeente Stadskanaal werkt voor het Publiek Vervoer samen met alle gemeenten in Groningen en Drenthe en het OV-bureau. Samen vormen we de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer). De GR Publiek Vervoer heeft een ontwerpbegroting gemaakt voor de jaren 2025-2028. De raad kan een zienswijze indienen. Daarnaast worden de Jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024 en de Kaderbrief 2025 aangeboden. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Daarom zijn een paar aanpassingen noodzakelijk. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de Jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024,en de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe, geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028, de financiële effecten structureel te verwerken in de gemeentelijke begroting en het college toestemming te verlenen voor het aangaan van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit:
    1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024,en de ontwerp-
    meerjarenbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
    2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2024;
    3. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 zoals in het voorstel verwoord;
    4. De financiële effecten structureel te verwerken in de gemeentelijke begroting;
    5. Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

  7. 7

    Het Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Oost en Zuidoost Groningen (SOZOG) biedt de deelnemende raden hun jaarstukken en begroting aan. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van SOZOG en de conceptbegroting 2025 van het SOZOG, geen zienswijze af te geven aan het SOZOG, de bijdrage aan SOZOG voor 2025 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 en het dagelijks bestuur van het SOZOG op de hoogte brengen van dit besluit.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit:
    1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van het Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Oost en Zuidoost Groningen (SOZOG);
    2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 van het SOZOG;
    3. Geen zienswijze af te geven aan het SOZOG;
    4. De bijdrage aan SOZOG voor 2025 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025;
    5. Het dagelijks bestuur van het SOZOG op de hoogte brengen van dit besluit.

  8. 8

    De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Daarnaast draagt de Veiligheidsregio zorg voor de organisatie van rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR). Een veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een gemeenschappelijke regeling (GR) als juridische grondslag. Via deze gemeenschappelijke regeling is elke gemeente van de regio deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio. Op basis van deze GR wordt de gemeenteraad betrokken bij de besluitvorming van belangrijke kaderstellende documenten. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de concept jaarstukken 2023, kennis te nemen van de actualisatie van de beleidsbegroting 2024 en geen zienswijze in te dienen en kennis te nemen van de beleidsbegroting 2025 en geen zienswijze in te dienen.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit:
    1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2023;
    2. Kennis te nemen van de actualisatie van de beleidsbegroting 2024 en geen zienswijze in te dienen;
    3. Kennis te nemen van de beleidsbegroting 2025 en geen zienswijze in te dienen;

  9. 9

    Op de locatie nabij de Noorder Kanaalweg, ten oosten van het Wildervanckkanaal en ter hoogte van het bedrijvenpark Stadskanaal, is momenteel een hoogspanningsverbinding van TenneT gevestigd. TenneT wenst op de locatie een ondergrondse hoogspanningskabel aan te leggen met aan weerszijden opstijgpunten om de hoogspanningskabel bij de weerszijden van het A.G. Wildervanckkanaal te verbinden met hoogspanningsmasten 081 en 201. Deze ontwikkeling past niet binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied'. Ook past de ontwikkeling niet binnen de regels van het onlangs vastgestelde maar nog niet in werking getreden 'Chw bestemmingsplan gemeente Stadskanaal'. Daarom heeft initiatiefnemer de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie. De raad wordt gevraagd te stemmen met de nota zienswijze 'Landelijk Gebied, Noorder Kanaalweg, Hoogspanningsmasten 081 en 201', het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.    Bijlage II. BP Tennet 081 en 201 deel b' ontbreekt, bestand te groot.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit:
    1. In te stemmen met de nota zienswijze 'Landelijk Gebied, Noorder Kanaalweg, Hoogspanningsmasten 081 en 201';
    2. Het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Noorder Kanaalweg, Hoogspanningsmasten 081 en 201', voor het realiseren van netversterking, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is vervat in het GML-bestand en de bijbehorende bijlagen met de IMRO- code NL.IMRO.0037.BP2303-vs01 met de ondergrond o_NL.IMRO.0037.BP2303-vs01.dxf ontleend aan de BGT en de BRK d.d. 16 juni 2023;
    3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  10. 10

    Het politiebureau in Stadskanaal is gevestigd op de locatie Geert Teisplein 1. Door een reorganisatie is de politie voornemens om het politiebureau in Stadskanaal te sluiten en de onroerende zaak te verkopen. De locatie Geert Teisplein 1 is centraal gelegen in het centrum van Stadskanaal en is daarmee van strategische waarde. De locatie is in beeld als toekomstige woningbouwlocatie. Om die toekomstige functie te kunnen realiseren is het gewenst om een voorkeursrecht te vestigen op deze onroerende zaak. Op die manier moet de eigenaar de onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De raad wordt gevraagd een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen op de onroerende zaak Geert Teisplein 1 in Stadskanaal.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit:
    1. Op grond van artikel 9.1, eerste lid, onder c, van de Omgevingswet een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen op de onroerende zaak Geert Teisplein 1 in Stadskanaal, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende grondtekening met nummer 2024.04.16_15:35 en de bijbehorende perceellijst, vermeldende de kadastrale aanduiding, de perceelgrootte en de namen van de eigenaren en beperkt gerechtigden, een en ander volgens de basisregistratie kadaster naar de stand per 9 april 2024;
    2. Toepassing te geven aan artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht door de voorkeursrechtbeschikking bekend te maken aan de belanghebbenden door toezending van deze beschikking, per aangetekende brief.
    3. Toepassing te geven aan artikel 16.32b van de Omgevingswet en bekend te maken van de terinzagelegging van de voorkeursrechtbeschikking en deze bekendmaking conform 16.32b jo artikel 12 van de Bekendmakingswet te publiceren in het Gemeenteblad;
    4. De voorkeursrechtbeschikking binnen 4 dagen na bekendmaking ervan aan de belanghebbenden ter inschrijving aanbieden in de openbare register van het kadaster.
    5.Te bepalen dat de voorkeursrechtbeschikking van rechtswege vervalt drie jaar na het ingaan daarvan.

  11. 11

    De gemeente Stadskanaal staat voor een woningbouwopgave van 800 woningen voor 2030. Een belangrijke locatie binnen de kern van Stadskanaal is daarvoor het gebied tussen het Stadskanaal, De Buinerweg, Emmastraat en het spoor van de STAR. In het Masterplan Regiocentra wordt de hele zone tussen het centrum van Stadskanaal en het Mercurius Businesspark (MBP) aangeduid als ontwikkelgebied. Het is de wens dat het toekomstige station Stadskanaal op het MBP gerealiseerd wordt. Daarmee is de Brugkadestrook een interessante ontwikkellocatie voor woningbouw en dienstverlening. Vanuit het versnellingsteam woningbouw zijn de kansrijke locaties in onze gemeente in kaart gebracht. De Brugkade is hier één van met hoge potentie. Gezien de grootte van het perceel kunnen een aanzienlijk aantal woningen worden gerealiseerd. Het beoogde woonprogramma voorziet in circa 100 woningen. Dit plan kan al dan niet gefaseerd worden uitgevoerd.
    De raad wordt daarom voorgesteld een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen op meerdere onroerende zaken in de Brugkadestrook in Stadskanaal.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit:
    1. Op grond van artikel 9.1, eerste lid, onder c, van de Omgevingswet een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen op meerdere onroerende zaken in de Brugkadestrook in Stadskanaal, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende grondtekening met nummer 2024.04,16_16:40 (bijlage 1) en de bijbehorende perceellijst (bijlage 2), vermeldende de kadastrale aanduiding, de perceelgrootte en de namen van de eigenaren
    en beperkt gerechtigden, een en ander volgens de basisregistratie kadaster naar de stand per 15 april 2024,-
    2. Toepassing te geven aan artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht door de voorkeursrechtbeschikking bekend te maken aan de belanghebbenden door toezending van deze beschikking, per aangetekende brief_
    3. Toepassing te geven aan artikel 16.32b van de Omgevingswet en bekend te maken van de terinzagelegging van de voorkeursrechtbeschikking en deze bekendmaking conform 16.32b jo artikel 12 van de Bekendmakingswet te publiceren in het Gemeenteblad;
    4. De voorkeursrechtbeschikking binnen 4 dagen na bekendmaking ervan aan de belanghebbenden ter inschrijving aanbieden in de openbare register van het kadaster.
    5. Te bepalen dat de voorkeursrechtbeschikking van rechtswege vervalt drie jaar na het ingaan daarvan.

  12. 12

    Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) ingegaan. In de wet is de plicht opgenomen dat de gemeenteraad voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vaststelt waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Dit omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. De gemeente Stadskanaal heeft nog geen omgevingsplan vastgesteld, Het is na inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk dat er voor een bepaalde locatie of onderwerp een deel van het omgevingsplan gewijzigd moet worden vastgesteld. Dat kan via het vaststellen van een deelomgevingsplan. Om de procedure tot vaststellen van bepaalde categorieën van deelomgevingsplannen en de procedure voor het nemen van een voorbereidingsbesluit te versnellen, wordt de raad voorgesteld de bevoegdheid hiervoor te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit:
    1. De bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan ex artikel 2.8 Omgevingswet aan het college te delegeren voor de gevallen als genoemd in de hieronder opgenomen 'Lijst met categorieën voor delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan ex artikel 2.8 Omgevingswet, versie 9 juli 2024' voor zover een verzoek tot vaststelling van een van deze gevallen is ingediend na 1 januari 2024;
    2. De bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 4.14 lid 5 Omgevingswet aan het college te delegeren;
    3. Te bepalen dat dit besluit daags na publicatie in werking treedt;
    4. In te trekken het delegatiebesluit van 21 november 2022.

    Toezeggingen

    Omschrijving
    Rapporteren omgevingsplanwijzigingen delegatiebesluit
  13. 13

    Op 8 april 2024 heeft de gemeenteraad het Chw-bestemmingsplan vastgesteld. Het plan ligt nog tot en met 26 juni 2024 ter inzage zodat er tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan beroep kan worden ingediend. In het plan zijn verwerkt de vijf verleende omgevingsvergunningen voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark in het landelijk gebied. De provincie Groningen heeft aangegeven dat het plan in strijd met de provinciale omgevingsverordening (POV) is vastgesteld omdat er in het plan geen maximale instandhoudingstermijn van 30 jaar voor de zonneparken is opgenomen. De provincie verzoekt de raad om een regeling te treffen zodat deze strijdigheid opgeheven wordt en zij kan afzien van het indienen van beroep. Door een voorbereidingsbesluit te nemen en daarna een wijziging van het Chw-bestemmingsplan door te voeren kan dit bereikt worden.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit:
    1. Met het oog op het voorkomen van ongewenste realisatie van nieuwe zonneparken zonder instandhoudingstermijn een 'TAM-voorbereidingsbesluit, Zonneparken Stadskanaal', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.TAMVB2403-vs01 en de bijbehorende bestanden met de bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.TAMVB2403-vs01.dgn ontleend aan de BGT en de BRK d.d. 25 januari 2023, vast te stellen;
    2. Voor het Chw-bestemmingsplan 'Gemeente Stadskanaal' de voorbeschermingsregels die zijn vastgelegd in bijlage II. bij dit voorbereidingsbesluit vast te stellen;


    3. Te bepalen dat deze voorbeschermingsregels voorrang hebben op de regels van het omgevingsplan;
    4. Te bepalen dat dit besluit geldt voor de locaties zoals staat aangegeven op de in bijlage III. bij dit voorbereidingsbesluit behorende kaart (Kaart besluitgebied voorbereidingsbesluit zonneparken Stadskanaal);
    5. Te bepalen dat de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit is de dag na publicatie van het raadsbesluit.

  14. 14

    Op initiatief van de rekenkamer(commissie)s van de deelnemende gemeenten in het RIGG is Socianova gevraagd een rekenkameronderzoek uit te voeren naar de (kwaliteit van) de inkoop van jeugdhulp binnen de regio Groningen. Gevraagd is om vooral ook in te gaan op de taakverdeling tussen RIGG en individuele gemeenten waar het de inkoop van vormen van jeugdhulp betreft. Met dit rekenkameronderzoek willen de gezamenlijke rekenkamer(commissie)s en de beide gemeenteraden in kaart brengen of het ingekochte aanbod van jeugdhulp voldoende is aangesloten op de vraag naar jeugdhulp binnen de Groningse gemeenten. Met dit rekenkameronderzoek willen zij de colleges en gemeenteraden handvatten bieden om die aansluiting zo nodig te verbeteren.
    De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de conclusies uit het onderzoek en de aanbevelingen hieruit over te nemen en hier uitvoer aan te geven.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad neemt kennis van de conclusies uit het rekenkameronderzoek ‘inkoop van jeugdhulp in Stadskanaal en besluit de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen en hier uitvoer aan te geven.

  15. 15

    Gemeente Stadskanaal heeft een doelstelling om in 2050 100% energieneutraal te zijn. Met het zonneparkenbeleid werkt de gemeente aan de doelstelling in energieneutraliteit (Sustainable Development Goals (SDG) 7 - betaalbare en duurzame energie), en het mitigeren van klimaatverandering (SDG 13 - klimaatactie). Met de voorgestelde aanpassingen wordt daarnaast ook ingezet op het bevorderen van de biodiversiteit bij het ontwikkelen van zonneparken (SDG 15 - leven op het land), en de omgeving laten meeprofiteren van een zonnepark (SDG 17 - Partnerschap, financiële inclusie). Met deze beleidsnotitie wordt zonneparkenbeleid op basis van vijf thema's geactualiseerd: 
     1. De zonneladder en meer ruimte voor lokale initiatieven, 
     2. participatie en lokaal eigendom,
     3. multifunctioneel ruimtegebruik, 
     4. het toevoegen natuurwaarde,
     5.  de maatschappelijke tender procedure.
    De raad wordt gevraagd de beleidsnotitie zonneparken geactualiseerd vast te stellen.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad stelt de beleidsnotitie actualiseren zonneparkenbeleid vast.

  16. 16

    Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening worden opgesteld. Deze jaarstukken ondersteunen de kaderstellende en controlerende taak van uw raad. Het jaarverslag bestaat uit de hoofdstukken algemeen beeld van de rekening, kerngegevens, programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de balans en toelichting, het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting, uitvoeringsinformatie en de verantwoordingsinformatie SiSa (single information, single audit).
    De raad wordt gevraagd de jaarstukken 2023 vast te stellen, van het voordelige resultaat (€7.569.000,00) €5.300.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing en deze bestemmingsreserve te herbenoemen in bestemmingsreserve Strategische Opgaven en een bestemmingsreserve Strategische aankopen in te stellen en het restant van €2.269.000,00 aan deze reserve toe te voegen.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit:
    1. De jaarstukken 2023 vaststellen;
    2. Van het voordelige resultaat (€7.569.000,00) €5.300.000,00 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing en deze bestemmingsreserve te herbenoemen in bestemmingsreserve Strategische opgaven.
    3. Een bestemmingsreserve Strategische Aankopen in te stellen en het restant van het voordelige resultaat van € 2.269.000,00 toe te voegen aan deze reserve.

    Toezeggingen

    Omschrijving
    Stand van zaken rondom Woo-verzoeken
  17. 17

    Vanwege de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen dient ook de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Regeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGz Groningen 2021 gewijzigd te worden. Voorgesteld wordt om de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021 gewijzigd vast te stellen als Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2024 (hierna Centrumregeling). Voor het wijzigen van de Centrumregeling en het beëindigen van het Convenant beschermd wonen en opvang 2021 dient de raad toestemming te verlenen.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit: toestemming te verlenen aan het college, ingevolge artikel 10 , lid 3 van de huidige Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGz Groningen 2021, voor de wijziging van deze regeling in de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGz Groningen 2024 en toestemming te verlenen aan het college, ingevolge artikel 9, lid 3 van het Convenant beschermd wonen en opvang 2021, voor het beëindigen van het Convenant beschermd wonen en opvang 2021.

  18. 18

    In 2020 sloten de Oost-Groninger gemeenten, (Stadskanaal, Veendam, Oldambt, Pekela, Westerwolde en Midden-Groningen (gedeeltelijk), de provincie Groningen en het Rijk de Regio Deal Oost-Groningen; een investeringsprogramma van € 30 miljoen met inzet op de thema’s Gezondheid, Werk & Inkomen, Leren en Woonomgeving. 
    Met de uitvoering van de Regio Deal 2.0 wordt beoogd de brede welvaart in Oost - Groningen richting het landelijk gemiddelde te brengen en perspectief te bieden aan de inwoners. Daarbij stelt de Regio Deal 2.0 de volgende hoofddoelen:
    • vergroten van gelijke kansen (van opgroeien tot leren en werken) verminderen van de armoede en doorbreken van generatiearmoede;
    • versterken van de arbeidsmarkt; • verminderen van de achterstand in gezondheid;
    • een hogere waardering van inwoners voor hun woon- en leefomgeving;
    • een sterker veiligheidsgevoel onder inwoners.
    De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de cofinanciering van  € 2.912.500,- voor de uitvoering van de RegioDeal 2.0

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (3), ChristenUnie (4), Fractie Van der Veen (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (2), D66 (1)

    Besluit

    De raad besluit akkoord te gaan met de gevraagde cofinanciering ter grootte van €2.912.500 voor de uitvoering van de Regio Deal 2.0.

  19. 19

    In het voorjaar 2022 is in het kader van de duurzaamheid van het huidige gemeentehuis besloten een QuickScan te maken van een zestal scenario's naar de toekomstige huisvesting van het gemeentehuis. Op 11 oktober 2022 zijn deze zes scenario's gepresenteerd aan het fractievoorzittersoverleg, Op basis van dit overleg is besloten om voor een drietal scenario's een verdiepend onderzoek te laten doen.  In december 2023 zijn de eindrapporten opgeleverd.
    De raad wordt nu gevraagd om alvorens in te stemmen met het nieuwbouwscenario 3 een locatieonderzoek te laten verrichten naar de meest geschikte plek voor een gemeentehuis en hiervoor € 75.000,- beschikbaar te stellen, om daarnaast een onderzoek naar de koppelkansen voor nieuwbouw van het theater en eventuele andere maatschappelijke voorzieningen en ook hiervoor € 75.000,- beschikbaar te stellen.  De resultaten van de onderzoeken worden aan de raad aangeboden. 
    Daarnaast wordt de raad verzocht om te besluiten een startnotitie participatie gemeentehuis op te stellen.

  20. 20

    Ondermijning is een groot maatschappelijk vraagstuk, dat de leefbaarheid en veiligheid in onze dorpen en kernen aantast. Ondermijnende criminaliteit is geworteld in zowel de onder- als de bovenwereld en maakt gebruik van private infrastructuur en bestuurlijke middelen. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid om een veilige en integere samenleving te waarborgen, waarbij het voorkomen van misbruik van wet- en regelgeving een specifieke verantwoordelijkheid is. Op basis van uitgebreid onderzoek, een weerbaarheidsscan en ervaringen uit de praktijk zijn in de 'Knoalster aanpak ondermijning 2024 - 2029' vier doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen richten zich op het verbeteren van de informatiepositie, het vergroten van weerbaarheid, het intensiveren van de lokale en regionale aanpak en het verminderen van georganiseerde criminaliteit met diverse instrumenten. Aan de raad wordt gevraagd de 'Knoalster aanpak ondermijning 2024 - 2029' vast te stellen.

  21. 21

  22. 22

    U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag 4 juli 2024 door aan de griffie.

  23. 23

    U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

  24. 24

    U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag 4 juli 2024 door aan de griffie.

  25. 26
    Rondvraag NIET BEHANDELD - DOORGESCHOVEN NAAR 15-7
  26. 27
    Sluiting