Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 13 mei 2024

19:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of
0599-631755
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Budget vanuit Gemeentefonds implementatie Omgevingswet
  Mobiele telefoons in het verkeer
 2. 3
  Vaststellen agenda
 3. 4
  Insprekers
 4. 5

  Vanuit de eigenaar van het agrarische bedrijf aan de Kampweg 3 te Onstwedde is een verzoek tot vaststelling van een bestemmingsplan ingediend. Met het vaststellen wordt de ligging van het bouwvlak gewijzigd en wordt het gebruik van de voormalige tweede bedrijfswoning mogelijk gemaakt. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Landelijk gebied, Kampweg 3 en 5 vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit:


  1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kampweg 3 en 5' voor het wijzigen van het bouwvlak en het opnemen van een plattelandswoning, ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd vast te stellen. Het plan is vervat in het GML-bestand met de IMRO-code NUIVIRO.0037.BP2208-vs01 en de bijbehorende bestanden met de ondergrond o_NL.IMRO.0037.BP2208-vs01.dgn ontleend aan de BGT en BRK d.d. 22 april 2022.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 5. 6

  Vanuit een initiatiefnemer is het verzoek binnengekomen om twee solitaire schuren op de twee locaties te slopen en een compensatiewoning hiervoor terug te bouwen. Het bouwen van een woning is niet toegestaan volgens het huidige bestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Landelijk gebied, Wessinghuizerweg naast 11A en Vosseberg 4' gewijzigd vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan op te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Wessinghuizerweg naast 11A en Vosseberg 4' voor het realiseren van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel Wessinghuizerweg naast 11A ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen. Het plan en de bijbehorende bijlagen is vervat in het GML-bestand met de IMRO-code NUIVIRO.0037.BP2205-vs01 met de ondergrondond_NL.IMRO.0037.BP2205-vs01.dwg ontleend aan de BGT d.d. 25-04-2022.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 6. 7

  De voormalige basisschool aan de Schoolstraat in Musselkanaal is onlangs gesloopt. Nu is er een ongewenste onderbreking in het bestaande bebouwingslint. Door de locatie te wijzigen in twee bouwkavels kan dit worden opgevuld. Hiervoor is het nodig het bestemmingsplan te wijzigen. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Cereswijk en Dideldom, Schoolstraat 63' gewijzigd vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan op te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan 'Cereswijk en Dideldom, Schoolstraat 63' voor het mogelijk maken van de bouw van twee woningen in plaats van een maatschappelijke functie, ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is vervat in het GML-bestand met bijbehorende bijlagen met de IMRO-code NUIVIRO,0037.BP2304-vs01 met de ondergrond o_NL.IMRO.0037.BP2304-vs0l.dgn ontleend aan de BGT d.d. 13 februari 2023.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 7. 8

  Woningcorporatie Lefier heeft het voornemen acht woningen te bouwen aan het Eilert Lubbersplein en de Eilert Lubbersstraat in Musselkanaal. Het perceel is nu openbaar gebied in de zin van de Wegenwet, en daarom is woningbouw nu niet mogelijk. De raad wordt voorgesteld daarom het Eilert Lubbersplein en Eilert Lubbersstraat aan de openbaarheid te onttrekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit tot vaststelling te komen van het besluit om het parkeerterrein en de toegangsweg, gelegen op perceel OWD00 C 11185, plaatselijk bekend als het Eilert Lubbersplein en de Eilert Lubbersstraat te Musselkanaal, aan de openbaarheid te onttrekken.

 8. 9

  In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) wordt het beleid op het gebied van verkeer, vervoer, mobiliteit, leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid beschreven. Het GVVP is de opvolger van beleid uit het Structuurplan 1998. De raad wordt voorgesteld het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2023-2033 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stelt het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP 2023-2033), ter vervanging van het Structuurplan 1998, vast.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Subsidie grasstenen in bermen
 9. 10

  Op 1 juli 2023 is de Participatiewet aangepast, met als doel de arbeidsmarktkansen van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Met de wijziging van de Wet, dient ook de verordening re-integratie te worden aangepast. In de nieuwe verordening zijn onder andere artikelen toegevoegd over proefplaatsen, persoonlijke ondersteuning en vervoersvoorzieningen. De raad wordt voorgesteld de verordening re-integratie Participatiewet Stadskanaal 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stelt de Verordening re-integratie Participatiewet Stadskanaal 2024 vast.

 10. 11

  Wedeka is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Borger-Odoorn en Midden-Groningen. De gemeenten ontvangen van de gemeenschappelijke regeling Wedeka o.a. de jaarstukken en de begroting. De gemeente heeft de eerste begrotingswijziging van 2024 ontvangen. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van deze begrotingswijzigingen en hierop een zienswijze in te dienen. Verder wordt voorgesteld de consequenties van de begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2024 en het Algemeen Financieel kader 2025 van Wedeka Bedrijven
  2. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de 151e begrotingswijziging van Wedeka bedrijven zoals in het voorstel is verwoord.
  3. De financiële consequenties van de 1ste begrotingswijziging 2024 Wedeka Bedrijven te verwerken in de begroting 2024.

 11. 12

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In de inspraakverordening van de gemeente Stadskanaal uit 2010 werd nog verwezen naar oude wetgeving.
  De gemeenteraad wordt daarom verzocht de inspraakverordening te wijzingen. Door de juridisch-technische wijzigingen wordt de verordening geactualiseerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stelt de Inspraakverordening gewijzigd vast.

 12. 13

  De rekenkamer van de gemeente Stadskanaal heeft op 21 maart 2024 het rekenkameronderzoek “Quickscan, De kaderstellende rol van de raad bij de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Stadskanaal” aangeboden. Het rapport schetst een beeld hoe de raad de beleidsmatige ruimte die er binnen de Omgevingswet is, heeft benut en of de financiële consequenties van de Omgevingswet bij de raad in beeld zijn. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de quickscan van de rekenkamer “De kaderstellende rol van de raad bij de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Stadskanaal" en de aanbevelingen uit de Quickscan over te nemen en hier uitvoering aan te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Quickscan van de rekenkamer “De kaderstellende rol van de raad bij de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Stadskanaal”;
  2. De aanbevelingen uit de Quickscan over te nemen en hier uitvoering aan te geven.

 13. 14

  De raad wordt gevraagd om twee afgevaardigden aan te wijzen die namens de raad van Stadskanaal deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Regioberaad Nij Begun.

  Besluit

  De raad besluit de heer Elzen en de heer Pals aan te wijzen om namens de raad van Stadskanaal deel te nemen aan het Regioberaad Nij Begun.

 14. 15

  Veiligheidsregio's hebben de wettelijke taak om eens per vier jaar een Regionaal Beleidsplan crisisbeheersing op te stellen, gebaseerd op een regionaal risicoprofiel. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de opdracht verstrekt om een toekomstbestendige visie op crisisbeheersing te ontwikkelen. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het Ontwerp regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2024-2028, formeel in te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel en geen zienswijze in te dienen op de voorliggende stukken en dit besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  1.kennis te nemen van het Ontwerp regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2024-2028;
  2.formeel in te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel;
  3.geen zienswijze in te dienen op de voorliggende stukken en dit besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen;

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Gesprek over ambities crisisbeheersing
 15. 16

  De exploitatie is opgesteld om de realisatie en verkoop van negen bouwkavels aan de Prins Hendriklaan/Wilhelminalaan in Stadskanaal mogelijk te maken. De gronden zijn momenteel in eigendom van woningcorporatie Lefier. Om de gronden te kunnen verwerven is het vaststellen van een grondexploitatie noodzakelijk. De raad wordt daarom voorgesteld de grondexploitatie woningbouw Prins Hendriklaan/Wilhelminalaan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  1.Bijgaande grondexploitatie vast te stellen voor de realisatie en verkoop van negen bouwkavels aan de Prins Hendriklaan en Wilhelminalaan te Stadskanaal
  2.De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2024

 16. 18

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk woensdag 8 mei door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  CO2-heffing verbranden afval
  Informatiebrief gemeenteraad Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
  Informatiebrief gemeenteraad Wet goed verhuurderschap
  Jaarverantwoording 2023 Kinderopvang
  Raadsbrief stand van zaken Taal van Stadskanaal
  Update gesprekken jongeren Musselkanaal
 17. 19

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Gebruik Roundup
  Geurhinder
  Kindervaccinaties
  Mantelzorg

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Herzien antwoorden vragen mantelzorg
 18. 20

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk woensdag 8 mei door aan de griffie.
  Er zijn geen stukken geagendeerd om te bespreken.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  1e begrotingswijziging 2024
  Aanbieding aangenomen motie Provinciale Staten openbaarheid GR Nij Begun i.o.
  aanbieding jaarverslag en jaarrekening 2023
  Aanbieding ontwerpbegroting 2025, concept-jaarstukken 2023 en begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Groningen
  Aankondiging monitor van de afspraken Hervormingsagenda Jeugd
  Brandbrief Post-COVID regeling
  Brief
  Conceptjaarrekening 2023 en begroting 2025 Wedeka
  Gemeentefinanciën in Voorjaarsnota 2024
  Informatiesessie van uw raden over het Waterstofnetwerk Groningen
  Jakob KKlompien benoemd als kwartiermaker economische agenda
  KKNN nieuwsbundel
  KKNN nieuwsbundel
  Link naar opname digitale informatiesessie gemeenteraden Veiligheidsregio Groningen
  MIRT / AO spoor: Dossier Nedersaksenlijn: studie Franeker - Dronrijp spoorverdubbeling
  Nieuwe expo in Huisartsenpraktijk De Wieke in Stadskanaal
  Nieuwsbrief april 2024
  Nieuwsbrief Opvang vluchtelingen en ontheemden 
  Ontwerpbegroting 2025 en conceptjaarrekening/-verslag 2023
  PG&Z; 1e begrotingswijziging 2024; aangepaste bijlage
  Programma lente 2024
  Save the date: Symposium 10 jaar noordelijke omgevingsdiensten op donderdag 26 september
  Uitnodiging Kenniscafé Basisvoorzieningen: Zorg & Welzijn
  Uitnodiging tot ondertekening ICAN Cities Appeal door leden van Mayors for Peace
  Vrouwen gezocht – nieuw mentornetwerk Stem op een Vrouw!
  Waarschuwing aan de B&W van alle gemeenten inzake het illegaal ontgassen aan de lucht
  Wijziging Huisvestingswet 2024
  Windturbines zijn Killing Mills
 19. 22
  Rondvraag
 20. 23
  Sluiting