Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 20 april 2020

19:30

Locatie
online
Voorzitter
I.J. Sterenborg-Kooij
Toelichting

Video raadsvergadering: https://youtu.be/sbFpPUVDG50

Agenda documenten

Agendapunten

De voorzitter opent de vergadering. In verband met het Coronavirus is besloten om niet op het gemeentehuis te vergaderen, maar digitaal. De onlangs hiervoor van kracht geworden spoedwet verbindt hier drie voorwaarden aan: ieder raadslid moet afzonderlijk digitaal toegang hebben tot de beraadslaging van de vergadering en de stemmingen, de leden moeten zichtbaar en hoorbaar herkenbaar zijn zodat hun identiteit kan worden vastgesteld en de voorzitter moet de orde kunnen handhaven. Aan deze drie voorwaarden is voldaan.

Er zijn geen mededelingen.

De SP wil een motie vreemd aan de orde van de dag indienen: Motie tekorten Wedeka wegens Corona. Deze wordt bij agendapunt 6 Inlichtingen college behandeld.
Voor het overige conform.

Er heeft zich één inspreker aangemeld. Om privacyredenen wordt de inspreektekst door de griffier voorgelezen.
Het gaat over agendapunt 8 Schriftelijke vragen, de beantwoording door het college op de schriftelijke vragen brief verkeersdrempels.

Besluit

N.a.v. p1 punt 5 vaststellen besluitenlijst van 3 februari 2020 waarin mevrouw Schipper informeert naar de ontwikkelingen rondom de kanovereniging, vraagt zij nu een aantekening te maken in deze besluitenlijst om in een volgende vergadering hier op aan te kunnen haken.

Wethouder Hamster verstrekt inlichtingen omtrent de Corona crisis. Onder andere de Tozo-regeling, waarbij we uit lijken te gaan komen met de middelen en het coördineren van opvang voor kinderen waarvan de ouders in kritieke beroepen werkzaam zijn en kinderen in kwetsbare situaties.

De heer Klinkhamer stelt vragen over brieven 1, 2 en 3 over het Corona-virus. Heeft het college zicht op de verstrekking van beschermende materialen in de verpleeg- en verzorgtehuizen en of er contact is met deze instanties?

De heer Mellies heeft een vraag over de noodverordening van de Veiligheidsregio (ingekomen stukken). Hoe zit het nu met samenscholen van meer dan 3 personen? Zouden BOA's uitgerust moeten worden met bijvoorbeeld pepperspray of een bodycam?
Moeten ondernemers de Tozo-regeling iedere maand opnieuw aanvragen?

De heer Hofstra vraagt hoe het met de gemeentelijke medewerkers gaat en of de opdrachtenstroom richting de reguliere opdrachtnemers doorgaan zodat de economie door draait?

Wethouder Hamster antwoord dat we op het gebied van Corona volledig handelen onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. Dus ook bevoorrading van de verpleeghuizen. Via de lijn kunnen wij in het regionaal beleidsteam altijd signalen afgeven, maar die zijn nog niet gehoord.
Ook de noodverordening is vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen.
In de noodverordening staat vermeld dat men niet mag samenscholen.
Zoals in alle organisaties in Nederland is ook in onze organisatie het werken in deze tijd een uitdaging. De noodzakelijke dienstverlening aan onze inwoners gaat nog steeds door. De collega's zijn hard aan het werk. We proberen de binding met de medewerkers zo goed mogelijk te houden. Wij zijn zeker niet ontevreden en horen weinig klachten over hoe de dienstverlening verloopt.
Er zijn geen signalen dat de opdrachtenstroom niet door zou lopen.
De Tozo-regeling wordt in principe voor drie maanden verstrekt.

Motie vreemd aan de orde tekorten Wedeka wegens Corona (SP, ChristenUnie, GBS, VVD, CDA, Lokaal Betrokken) wordt ingediend.
Besluit motie: de motie wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De heer Klinkhamer stelt vragen over het project Sociaal vitaal. Hoe wordt de verbinding gemaakt met het Lokaal Sportakkoord en het Gezondheidsbeleid?
Wethouder Veenstra reageert dat er hard gewerkt wordt om deze verbindingen duidelijk zichtbaar te maken.

Inlichtingen college
Onderwerp
Begroting Scholengroep OPRON 2020
Behalen taakstelling huisvesting vergunninghouders 2019
Definitief besluit college medewerking heropening AZC Musselkanaal
Informerende brief over privaatrechtelijke overeenkomst Korfbalvereniging Stadskanaal '74
Jaarrapportage 2019 en Jaaropdracht 2020 ODG
Kaderbrief 2021 Publiek Vervoer
Kaderbrief 2021 van Wedeka Bedrijven
Normenkader 2019
Plan van Aanpak Eikenprocessierups (EPR)
Project Sociaal Vitaal
Quick-scan en bestuurlijk memo Nedersaksenlijn
Update raad coronavirus nr 1
Update raad coronavirus nr 2
Update raad coronavirus nr 3
Verzamelverkeersbesluit voor het opladen van elektrische auto's
Wmo cliëntervaringsonderzoek, resultaten 2018
Moties
Onderwerp
Motie tekorten Wedeka wegens Corona

De heer Pals heeft schriftelijk gereageerd op de beantwoording van het college.
Wethouder Brongers reageert. Renovatie groen: Het gaat om een deel van de werkzaamheden die uitbesteed zijn aan een bedrijf in Joure. Uit een marktverkenning bleek dat lokale partijen niet beschikken over een machine als deze. Deze machine is uniek. Dit bedrijf bood de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Verkeersdrempels: Er is geen sprake van een onveilige situatie. In deze Corona-tijd gaan we geen afspraken maken en niet bij elkaar zitten. We zijn aan onderzoeken of matrixborden van toepassing kunnen zijn. Het Vrijdomsstreekje zou dan niet een hele hoge prioriteit zijn.
Op de vraag uit te zoeken wat nu precies de naamgeving is van het Vrijdomstreekje reageert wethouder Brongers. Vanuit ons Geoweb gebruiken we 1 s.

Motie Vrijdomstreekje (D66)
Besluit motie: Verworpen, 11 voor (D66, SP, PvdA, GBS, Lokaal Betrokken) 12 tegen (ChristenUnie, CDA en VVD).

Moties
Onderwerp
Motie Vrijdomsstreekje
Schriftelijke vragen
Onderwerp
Brief verkeersdrempel
Uitbesteding renovatie groen

Bespreken brief Veiligheidsregio Groningen over noodverordening COVID-19 door de heer Mellies: dit is gezien het onderwerp besproken bij inlichtingen college. Daar kwamen ook vragen rondom de Corona crisis aan de orde.

Post aan de raad
Onderwerp
Noodverordening COVID-19 Groningen

Lijst met openstaande toezeggingen:
Nummers 2019-11 en 2019-14 afvoeren waarbij wordt toegezegd dat het college eind 2021 terugkomt op de voortgang en de effecten van de uitvoering van het plan van aanpak eikenprocessierups.
Overig conform.

Lijst met openstaande moties: conform.

Toezeggingen
Omschrijving
Toezegging bevolkingszaken, minima en groen
Toezegging eikenprocessierups
Toezegging voortgang eikenprocessierups

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

Mellies
Wordt op korte termijn iets gedaan aan de onveilige verkeerssituatie voor fietsers bij de Buinersluis?
Brongers
Alle situaties worden momenteel onderzocht en deze opmerking wordt meegenomen.

Wiersema
Wat gebeurt er met subsidies die verstrekt waren aan evenementen die wegens COVIC-19 zijn afgelast?
Hamster
Hiervoor is een (ruimhartige) beleidslijn vastgesteld. Die krijgt u toegezonden. Gesubsidieerde organisaties ontvangen volgende week een brief.

Luijken
Is het, gezien de droge zomers, een optie om de waterputten te benutten om de jonge aanplanting te bewateren?
Brongers
Komt er bij mevrouw Luijken op terug.

Hofstra
Gezien de lange wachttijd van een week bij online bestellingen bij supermarkten in samenhang met #blijfthuis; kan het college hierover contact opnemen met de supermarkten om te bezien of er in gezamenlijkheid is aan te doen is?
Hamster
Zal de suggestie aan de hand doen.

Voorgesteld wordt om de centrumvisie Musselkanaal vast te stellen.

Resultaat stemming
Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om:

  1. Toestemming te verlenen aan het college van B en W om op grond van artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening 2017 deze te wijzigen in de Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021.
  2. Toestemming te verlenen aan het college van B en W voor het vaststellen van het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021.
Resultaat stemming
Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om het Gezondheidsbeleid 2020 – 2024 vast te stellen.

Resultaat stemming
Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Toezeggingen
Omschrijving
Toezegging lokale inclusie agenda

Voorgesteld wordt om de Verordening Participatieraad gemeente Stadskanaal te wijzigen.

Resultaat stemming
Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om:

  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het beschermen van karakteristieke gebouwen in het landelijk gebied middels het vaststellen van het voorbereidingsbesluit 'Landelijk gebied, karakteristieke gebouwen'. Het besluit is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB1905-vs01 met bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB1905-vs01.dxf';
  2. Te bepalen dat het besluit geldt voor 65 percelen als genoemd in bijlage 1 bij dit besluit;
  3. Te bepalen dat het binnen de werkingssfeer van dit besluit verboden is om zonder omgevingsvergunning een karakteristiek gebouw geheel of gedeeltelijk te slopen;
  4. Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders in bepaalde gevallen en onder voorwaarden als genoemd in de regeling in bijlage 2 bij dit besluit af kan wijken van het voorbereidingsbesluit en alsnog een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen kan verlenen.
  5. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na bekendmaking van het besluit.
Resultaat stemming
Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om op grond van artikel 51, tweede en derde lid Wgr, het college toestemming te verlenen om de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen aan te passen.

Resultaat stemming
Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om:

  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied De Brink in Musselkanaal en om die reden het voorbereidingsbesluit 'Musselkanaal, De Brink' (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB2001-vs01 met bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2001-vs01 d.d. 16-04-2018) vast te stellen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan;
  2. Te bepalen dat het verboden is het gebruik van de bij dit besluit aangewezen gronden of bouwwerken zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te wijzigen in een ander gebruik dan een opvanglocatie voor asielzoekers;
  3. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 26 april 2020.
Resultaat stemming
Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om de  Subsidieregeling inzameling oud papier Stadskanaal 2020 vast te stellen.

Resultaat stemming
Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.