Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 23 mei 2022

19:30

Locatie
Pleinzaal Geert Teis
Voorzitter
I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie)
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Video raadvergadering: https://youtu.be/2SUq13PWkL0

Agenda documenten

Agendapunten

Twee cliënten van Cosis komen inspreken over de brief van de cliëntenraad over het feit dat Cosis niet meer meedoet met de aanbesteding van Wmo begeleiding.

Voorgesteld wordt om:

  1. Kennis te nemen van de Actualisatie begroting 2022 en Concept beleidsbegroting 2023 Veiligheidsregio Groningen (VRG).
  2. In te stemmen met het indienen van een zienswijze.

Resultaat stemming

Voorgesteld wordt om:

  1. Het bestemmingsplan 'Cereswijk en Dideldom, diverse percelen hogere grenswaarden geluid' ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is vervat in het GMLbestand met de IMRO-code NL.IMRO.0037.BP2106-vs01 met de ondergrond o_NL.IMRO.0037.BP2106-vs01.dwg ontleend aan de BGT d.d. 19-3-2021.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld wordt om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Stadskanaal 2022 vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld wordt om:

  1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2022 en Algemeen Financieel kader 2023 van Wedeka Bedrijven.
  2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging van Wedeka Bedrijven.
  3. In te stemmen met uitgaande brief aan Wedeka Bedrijven.
  4. De voordelige mutatie van € 22.000,00 op de exploitatiebijdrage te verwerken in de begroting 2022.

Resultaat stemming

Voorgesteld wordt om de 'Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022' vast te stellen.

Resultaat stemming

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk woensdag 18 mei 2022 door aan de griffie.

Inlichtingen college

Onderwerp
Jaarrapportage 2021 en uitvoeringsprogramma VTH 2022

U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk woensdag 18 mei 2022 door aan de griffie.

Post aan de raad

Onderwerp
Betrekken van jongeren bij energiebeleid
Bijpraatmoment gemeenteraden en Provinciale Staten
Cliëntenraad van de Regenboog over het bericht dat Cosis niet gaat aanbesteden
Coalitieakkoord in kindertaal
Conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023
Coronabeeld Groningen week 15
Coronabeeld Groningen week 16
Coronabeeld Groningen week 17
Coronabeeld Groningen week 18
De 34 deelplannen in de Noordelijke provincies
Een nieuwe Leergang Groningen
Extra aandacht voor kinderen in uw gemeente
Felicitatie Coalitieakkoord
Fietsbeleid in gemeenten
Gemeentebeleid en coöperatief wonen
Herinrichting Ruiten Aa Westerwolde
Heropening nieuw centrum Stadskanaal
Infographic Kennisnetwerk SPV over de risicogestuurde aanpak!
Jaarbericht 2021 Netwerken palliatieve zorg Groningen
Jeugdparticipatie in gemeentebeleid
Lantaarnpalen-lichtmasten aan de Museumweg te Stadskanaal
MIRT 11 april moties Lelylijn = Deltaplan: MIRT en TEN-T aangenomen, ontwikkelingen Duitsland en Euregio context EDR (Regio S-Bahn)
Motie opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlasten
Nationale ombudsman opening onderzoek Wmo
Nieuwe website over Jeugdzorg voor gemeenteraadsleden 
Nieuwsbrief april 2022
Nieuwsbrief Centrumvernieuwing Stadskanaal
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad
Nieuwsbrief OPRON
Noord Nederland structureel sterker en beter bereikbaar maken
Ontwikkelingen Oekraïne
Ontwikkelingen Oekraïne
Openbaar onderwijs in uw gemeente
Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
Opname informatiebijeenkomst Veiigheidsregio gemeenteraden
Oproep aan gemeenten om biodiversiteit een prominente plek te geven in college-akkoord
Publicatie Rli Adviezen in beeld
Raadsledennieuwsbrief april 2022
Sociaal werk en armoedebeleid, terug naar de bedoeling
Uitnodiging ADA themabijeenkomst Het dorp als ontwikkelaar: samen bouwen aan je dorp
Uitnodiging Dag van de Nedersaksenlijn
Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst toelichting jaarstukken, beleidsbegroting en kaderbrief VRG
Uitnodiging Route Rubicon
Uitnodiging Toogdag VGG
Uitnodiging voor de 48e Vergadering EDR-Raad
Uitnodiging webinar over volkshuisvesting
Voetbal in coalitieakkoorden
Wereld aarde dag
Wonen en de politieke agenda
Zorgen over infrastructuur, onderhoud en herstel werkzaamheden

Moties

Onderwerp
Motie opvang vluchtelingen Oekraïne

Toezeggingen

Omschrijving
Expertise aanbieden zwembaden planvorming
Illegale dump door hogere stortkosten.
Liggelden Gemeente Stadskanaal