Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 27 juni 2022

19:30

Locatie
Pleinzaal Geert Teis
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

https://youtu.be/5157sz9T-fQ

Agendapunten

 1. De heer Ben te Velde spreekt namens de PKN Gemeente Stadskanaal naar aanleiding van de schriftelijke vragen over oud papier.

 2. Voorgesteld wordt om:

  1. Kennis te nemen van het verzoek tot verlenging van de bestuursovereenkomst tussen gemeente Stadskanaal en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
  2. Conform artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het college van burgemeester en wethouders.
  3. Uit te spreken in principe medewerking te willen verlenen aan de op termijn te realiseren tweede opvanglocatie in de gemeente Stadskanaal, in de kern Stadskanaal.

  Resultaat stemming

 3. Voorgesteld wordt om de Groenvisie ‘Ruimte voor inclusief groen’ vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Groenvisie klankbordgroep
 4. Voorgesteld wordt om:

  1. Kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2021 van de GR PG&Z.
  2. Kennis nemen van de Ontwerpbegroting 2023 van de GR PG&Z.
  3. Geen zienswijze in te dienen inzake de Ontwerpbegroting 2023 van de GR PG&Z.
  4. De consequenties na vaststelling van de Ontwerpbegroting 2023 van de GR PG&Z, te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.
  5. Het DB van de GR PG&Z op de hoogte brengen van dit besluit.

  Resultaat stemming

 5. Voorgesteld wordt om:

  1. Kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van Wedeka Bedrijven.
  2. Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van Wedeka Bedrijven.
  3. Een zienswijze af te geven zoals in het voorstel is verwoord.
  4. De consequenties na vaststelling van de Ontwerpbegroting 2023 van Wedeka Bedrijven, te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.
  5. Het DB van Wedeka Bedrijven op de hoogte brengen van dit besluit.

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement Wedeka
 6. Voorgesteld wordt om artikel 2.2 van de Gedragscode integriteit bestuurders Stadskanaal 2019 te wijzigen.

  Resultaat stemming

 7. Voorgesteld wordt om:

  1. Kennis nemen van de jaarrekening 2021 van de GR SOZOG.
  2. Kennis nemen van de Conceptbegroting 2023 van de GR SOZOG.
  3. Geen zienswijze indienen inzake de Conceptbegroting 2023 van de GR SOZOG.

  Resultaat stemming

 8. Voorgesteld wordt om:

  1. Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2021, ontwerpbegroting 2023 en ontwerp-financiële verordening van de ODG.
  2. Een zienswijze in te dienen inzake de ontwerpbegroting 2023 van de ODG.
  3. Geen zienswijze in te dienen inzake de ontwerp-financiële verordening van de ODG.

  Resultaat stemming

 9. Voorgesteld wordt om:

  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 en controleverklaring accountant Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
  2. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2023-2026 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
  3. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023-2026.

  Resultaat stemming

 10. Voorgesteld wordt om:

  1. Het bestemmingsplan "Onstwedde, Alteveer en Mussel, Zandtangerweg 33A", IMRO-nummer: NL.IMRO.0037.BP2109-vs01, met de ondergrond NL.IMRO.0037.BP2109-vs01, met de bijbehorende stukken vast te stellen teneinde de bouw van een woning mogelijk te maken.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Resultaat stemming

 11. Voorgesteld wordt om het Reglement van Orde aanpassen, zodat voortaan twee lijstopvolgers per fractie kunnen worden toegelaten tot de raadscommissie en de rekeningcommissie uit zijn midden zelf een (plaatsvervangend) voorzitter kiest.

  Resultaat stemming

 12. Voorgesteld wordt om mevrouw A.I. Wubs-Kramer, mevrouw A. Gelderblom en de heer F. van der Heide te benoemen tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven en de heren T. Klinkhamer, S. Mulder en J. van der Veen te benoemen tot eerste, tweede en derde vervangend lid van de commissie.

  Resultaat stemming

 13. U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk woensdag 22-06-2022 door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Beleidsregels studietoeslag
  Convenant marketing Groningen
  Klimaatadaptatie en stresstest klimaatbestendigheid
  Omgevingsplan Gemeente Stadskanaal
  Raadsbrief ontwikkelingen Beschermd Wonen 2022
  Sportakkoord Rapportage Stadskanaal

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Bewoners Oosterstraat over bodemvervuiling voormalige gasfabriek
  Discussie verhogen minimumloon
  Uitslagen en overleg Oosterstraat
  Vernielingen in Musselkanaal
 14. U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

  Moties

  Onderwerp
  Motie oud papier

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Inzameling oud papier
 15. U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk woensdag 22-06-2022 door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Aanbieding rapport 'Alleen volwassen worden'
  Afval- en parkeerproblemen woonzorgcentrum Maarsheerd
  Algemene Ledenvergadering VGG 2022
  Bundel adviesraden 'Jongeren en het zorgen voor hun morgen'
  Coronabeeld Groningen week 19
  Coronabeeld Groningen week 20
  Coronabeeld Groningen week 22
  EU zet in “oorlogswet” juni 2022 de democratie bij de energietransitie buitenspel
  Glasvezelupdate: editie mei 2022
  Hoe betrekken jullie burgers bij de gemeente? Vier de Dag van de Inspreker!
  Jaarverslag 2021 Jatrie
  Jaarverslag Welstad 2021
  Jeugdparticipatie in gemeentebeleid
  Kennissessie Omgevingswet en Omgevingskwaliteit op 5 juli 2022
  MIRT / TEN-T publicaties internationaal spoor 8 juni 2022 ministerie: Wunderline, Nedersaksenlijn en Lelylijn
  Nieuwsbrief Centrumvernieuwing
  Nieuwsbrief Groninger Gasberaad
  Nieuwsbrief mei RES Groningen
  Nieuwsbrief Moedige Dialoog Groningen
  Noord Nederland beter bereikbaar en economisch sterker maken
  Normaal over drugs
  Ontwerpbegroting 2023 en jaarverslag/rekening 2021 PG&Z
  Proeverij Biblionet Groningen
  Raadsledenbrief juni 2022 VGG
  Symposium 'Naar een nieuw Gronings peil'
  Uitnodiging ADA themabijeenkomst - Het dorp als ontwikkelaar 7 juli 2022
  Uitnodiging bijeenkomsten raadsleden digitale toegankelijkheid
  Uitnodiging Burgemeestersontbijt 2022
  Uitnodiging Congres Sociaal werk en armoedebeleid 15 juni 2022
  Uitnodiging Feestelijke opening centrum Stadskanaal
  Uitnodiging informatiebijeenkomst RES Groningen
  Uitnodiging Kenniscafé Ouder worden in je dorp 22 september
  Uitnodiging Orange the World Campagne 2022
  Verzet tegen windmolens laait op
  Voortgangsnotitie juni 2022 Raden in Verzet
  Webinar Actualiteiten VTH: naar een sterker VTH-stelsel Milieu
  Windpark geeft kijkje in keuken tijdens Open Dag 11 juni
  Zicht op wat er leeft onder inwoners met - Waarstaatjegemeente.nl - Burgerpeiling
 16. Toezeggingen

  Omschrijving
  Bijpraatsessie organiseren voor de raad over de erfpachtconstructie van het vakantiepark en zwembad van het Pagecentrum
  Bijpraatsessie organiseren voor de raad over principes voor digitale soevereiniteit
  Publiciteit creëren rondom mogelijkheden woningbouw