Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 31 januari 2022

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Video raadvergadering: https://youtu.be/M8h0QwZStGk

Agenda documenten

Agendapunten

De fractie van het CDA heeft verzocht om de heer Jeroen Tempel te beëdigen als fractieondersteuner van het CDA.

Er hebben zich nog geen insprekers gemeld.

Voorgesteld wordt om de Regiovisie Jeugdhulp regio Groningen vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met inachtneming van de toezegging dat het college zich beraadt hoe er vanuit andere invalshoeken naar deze problematiek gekeken kan worden en de raad daarover informeert.

Moties

Onderwerp
Motie regiovisie jeugdhulp

Post aan de raad

Onderwerp
Presentatie Regiovisie Jeugd 18012022

Toezeggingen

Omschrijving
Regiovisie jeugdhulp regio Groningen

Voorgesteld wordt om het college toestemming te geven om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven (GR) vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met inachtneming van de toezegging van het college de raad te informeren over de wet normering topinkomens in het kader van de directeur Wedeka.

Toezeggingen

Omschrijving
Wet normering topinkomens

Voorgesteld wordt om:

  1. De brief en het ontwerpbesluit Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s van de Veiligheidsregio Groningen ter kennisgeving aan te nemen.
  2. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om de tarieven voor de onroerendezaak-belastingen (ozb) aan te passen en daartoe artikel 5, eerste lid van de verordening onroerendezaak-belastignen 2022 te wijzigen (1e wijziging), zodat het lid komt te luiden:

“het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
a.    de gebruikersbelasting 0,3371;
b.    de eigenarenbelasting:
1.    voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1672;
2.    voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4215.”

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om met ingang van 18 januari 2022 de tijdsbestedingsnorm van wethouder Borgesius te verhogen van 0,7 tot 0,8 en van wethouder Verschuren van 0,7 tot 1,0.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk woensdag 26-01-2022 door aan de griffie.

Inlichtingen college

Onderwerp
Brief van burgemeester aan Knoalster winkeliers
Brief van burgemeester aan Knoalster winkeliers en horecaondernemers
Expertmeeting Wonen
Jaaropdracht 2022 Omgevingsdienst Groningen
Jaarverslag 2020 Toezicht calamiteiten en geweld Wmo
Nieuwe Wet inburgering
Ontslag- en afscheidsbrief Johan Hamster
Ontwerpbestemmingsplan Stadskanaal Noord Semsstraat 26
Ontwikkeling zonneparken 2022
PGB Wmo Begeleiding Groep
Portefeuilleverdeling 2018-2022
Prestatieafspraken wonen
Raadsbrief rapport Berenschot
Resultaten enquête afval 2021
Stand van zaken schuldhulpverlening
start inkoopprocedure WMO
Voortgang eikenprocessierups
Voortgang Gezondheidsbeleid 2020-2024

U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk woensdag 26-01-2022 door aan de griffie.

Post aan de raad

Onderwerp
Begroting 2022
Belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden en wethouders
Brief Regeerakkoord
Centrumvernieuwing Nieuwsbrief Januari
Coronabeeld Groningen week 1
Coronabeeld Groningen week 2
Coronabeeld Groningen week 48
Coronabeeld Groningen week 49
Coronabeeld Groningen week 50
Coronabeeld Groningen week 51
Coronabeeld Groningen week 52
De moord op een klimaatregelaar
Extreme bezuinigingen door gemeente bij PGB budgetten/WMO
Fakkelmanifestatie Groninger Gasberaad
Focuspunten Alzheimer Nederland
Gedragscode Coffeeshops Wwft
Herverdeling gemeentefonds bestuurlijke bijpraatmomenten 14 en 15 december 2021
Het gedoe CO2 en stikstof
Inbreng KBvG gemeenteraadsverkiezingen 2022
Inbreng Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
Informatievoorziening indien gewenst over maatschappelijke thema’s Welstad
Intrekking verzoek bestemmingsplanwijziging "Landelijk Gebied Streekweg en Spanweg".
Kaderbrief 2023-2026 VRG en Ontwikkeling Visie Brandweerzorg 2030
Kerstnieuwsbrief Centrumvernieuwing Stadskanaal
Memo jeugdhulpaanbieders aan Groninger gemeenteraden
Motie Lelystad Herijking gemeentefonds
Nederlandse Sportraad Nieuwsbrief januari 2022
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad
Nieuwsbrief hubs - december 2021
Nieuwsbrief KKNN december 2021
Nieuwsbrief Leeromgeving Januari 2022
Nieuwsbrief OPRON december 2021
Nieuwsbrief Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Nieuwsbrief, nr. 2 - 2021
Omgevingswet en rol RWS bij onteigeningen
Oproep aan gemeenteraadsleden - digitalisering
Raadsinformatiebrief Boostercampagne
Raadsinformatiebrief Versnelling Boostercampagne
Raadsledennieuwsbrief December 2021
Rapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Groningen
REMINDER: Uitnodiging herhaling webinar Raadsleden WTCG
RKC nieuwsbrief december 2021
RWE - Hoe geven we samen vorm aan de lokale energietransitie?
Spoorprojecten Noord-Nederland
Steun voor buurt- en dorpshuizen i.v.m. corona
Streektaal
Susan Top genomineerd als Groninger van het jaar 2021
Uitnodiging herhaling webinar Raadsleden WTCG
Uitnodiging Informatiebijeenkomst 24 januari Ontwikkeling Visie 2030 Brandweerzorg
Uitnodiging informatiebijeenkomst voor de colleges van B en W en de gemeenteraden over de ontwikkeling Visie Brandweerzorg
Uitnodiging informele bestuurlijke sessies herijking gemeentefonds
Vergoedingen op grond van Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
VNG - Extra ALV 13 januari 2022
Voortgangsnotitie januari Raden in Verzet
Vraag over parkeerruimte nieuwe supermarkt aan de oude markt
Vrijstelling zwemlesonderwijs contriole coronatoegangsbewijs
Wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen
Webinar Verhuisbeweging Noord Nederland
Wind- en zonnepark en geothermie projecten – gebruik gedragscode

Moties

Onderwerp
Motie gaswinning "Groningen zegt nee"

Toezeggingen

Omschrijving
Toezegging voortgang eikenprocessierups
Voormalig slachthuis Oosterstraat