Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 28 maart 2022

19:30

Locatie
Pleinzaal Geert Teis
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Bij de raadsvergaderingen kan weer publiek aanwezig zijn.

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Video raadvergadering: https://youtu.be/8dIOxb_qjU0

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Er hebben zich nog geen insprekers gemeld.

 2. Voorgesteld wordt om

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 3. Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdags 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag is op 21 maart vastgesteld door het hoofd- c.q. centraal stembureau.

  Voordat de 23 nieuw gekozen raadsleden tot de gemeenteraad toegelaten kunnen worden moet eerst nog worden onderzocht of zij aan alle in de wet genoemde eisen voldoen. Het gaat er dan om of iedereen 18 jaar is, in de gemeente woont en geen functie heeft die niet gecombineerd mag worden met het raadslidmaatschap. Iemand mag bijvoorbeeld geen ambtenaar van de gemeente of wethouder van een andere gemeente zijn.

  Dat onderzoek wordt gedaan door een commissie uit de raad met de naam “Commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven”. Mevrouw Sterenborg, mevrouw Huizing en de heer Mellies vormen deze commissie. De commissie is in de raadsvergadering van februari benoemd, zodat de commissie al voorafgaand aan de raadsvergadering het onderzoek kon doen.

  De commissie zal verslag doen van zijn onderzoek. Daarna zal de gemeenteraad besluiten om de nieuwe raadsleden toe te laten tot de raad. De installatie van de nieuwe raadsleden is op woensdag 30 maart om 19.30 uur. Dat gebeurt overal in Nederland op 30 maart.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 4. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget voor crisis- en noodopvang van Oekraïense vluchtelingen van 1,5 miljoen euro, ten laste van het begrotingssaldo 2022.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 5. Voorgesteld wordt om:

  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het beschermen van karakteristieke gebouwen in het landelijk gebied middels het vaststellen van het voorbereidingsbesluit 'Landelijk gebied, karakteristieke gebouwen 2022'. Het besluit is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB2202-vs01 met bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2202-vs01.dxf d.d. 12-07-2019;
  2. Te bepalen dat het besluit geldt voor 63 percelen als genoemd in bijlage I;
  3. Vast te stellen de regeling als genoemd in bijlage II inhoudende dat het binnen de werkingssfeer van dit besluit verboden is om zonder omgevingsvergunning een karakteristiek gebouw geheel of gedeeltelijk te slopen en dat het college van burgemeester en wethouders onder voorwaarden als genoemd in de regeling in bijlage II. bij dit besluit alsnog een omgevingsvergunning voor de activiteit sloop kan verlenen; en
  4. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 28 mei 2022.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 6. Voorgesteld wordt om:

  1. Te waarborgen dat de onbenutte woningbouwtitels alsnog ingezet kunnen worden;
  2. Te sturen op het benutten van de woontitels door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locaties met onbenutte woningbouwtitels en om die reden vast te stellen het voorbereidingsbesluit 'Gemeente Stadskanaal, woontitels 2022' , als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0037.VB2203-vs01 met de bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2203-vs-01.dxf d.d. 01-03-2020;
  3. Te bepalen dat dit besluit geldt voor de locaties met de kadastrale percelen als genoemd in bijlage I;
  4. Te bepalen dat het binnen de werkingssfeer van dit besluit verboden is om een of meerdere woningen te bouwen;
  5. Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders bij gewenste ontwikkelingen kan afwijken van het voorbereidingsbesluit en alsnog een omgevingsvergunning voor het bouwen van een of meerdere woningen kan verlenen; en
  6. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 1 juni 2022.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 7. Voorgesteld wordt om:

  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied lokaal bekend De Brink in Musselkanaal, kadastraal bekend Gemeente Onstwedde, sectie C, nummers 9894, 10141,10161, 10603, 11469, 11470, 11471, 11714, 11715 en om die reden het voorbereidingsbesluit 'Musselkanaal, De Brink 2022' (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB2201-vs01 met de bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2201-vs01 d.d. 16-04-2018) vast te stellen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan;
  2. Te bepalen dat het verboden is het gebruik van de bij dit besluit aangewezen gronden of bouwwerken zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te wijzigen in een ander gebruik dan een opvanglocatie voor asielzoekers; en
  3. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 26 april 2022.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 8. Voorgesteld wordt om:

  Artikel 6, tweede lid  van de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 aldus te wijzigen dat dit luidt:
  “Indien de rekenkamercommissie onderzoek in eigen beheer uitvoert, ontvangen de leden die daartoe werkzaamheden verrichten op declaratiebasis een vergoeding van € 60 per uur”

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 9. Voorgesteld wordt om mevrouw C.A.M. (Carin) Bodewes met ingang van 30 maart 2022 te benoemen tot plaatsvervangend griffier.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 10. U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk woensdag 23-03-2022 door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Convenant kwaliteit en samenwerking gemeente Stadskanaal en beschermingsbewindvoerders
  Duurzaam en gezond financieel perspectief
  Eindverantwoording verkeersstructuur centrum
  Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming 2016-2019 alsmede jaarverslag 2020
  Kort geding aanbesteding Wmo begeleiding
  Memo (nood)opvang vluchtelingen Oekraïne
  Opvang Oekraïners
  Regionale klimaatadaptatie strategie

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Kort geding aanbesteding Wmo begeleiding
 11. Er zijn de afgelopen periode geen schriftelijke vragen beantwoord.

 12. U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk woensdag 23-03-2022 door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Aangenomen motie instrumenten voor meer betaalbare woningen
  Aangenomen motie koppeling AOW-uitkering aan minimumloon
  Aangenomen motie Oldambt gastvrij voor vluchtelingen
  Aangenomen motie vreemd aan de orde van de dag gevolgen oorlog Rusland-Oekraïne
  Brief aan college vormende partijen gemeente Stadskanaal
  Campagne Gemeenteraadsverkiezing 2022
  Coronabeeld Groningen week 10
  Coronabeeld Groningen week 7
  Coronabeeld Groningen week 8
  Coronabeeld Groningen week 9
  De nationale week van de AfvalHelden
  Discussie verhogen minimumloon
  Een plek geven van de beweging van 0 in het coalitieakkoord
  Energietransitie Regio
  Erfgoedpamflet
  Geestelijke verzorging-thuis Groningen & Drenthe-Steenwijkerland
  Gemeente, omarm de digitale lokale economie
  Gevolgen oorlog Oekraïne
  Handreiking voor een gendersensitief en inclusief collegeprogramma t.b.v. gemeenteraadsfracties
  Informatiebrief situatie Oekraïne
  Jeugdhulp. Het moet anders, een handreiking voor uw coalitie- of raadsakkoord
  Jeugdzorg: hoe het menselijker én goedkoper kan!
  Leven met de aarde
  Meer controle op gebruik algoritmen in uw gemeente
  Minder (gezondheids)schade door alcohol in uw gemeente
  Nieuwe gemeenteraad en uitdaagrecht
  Nieuwe model marktverordening VNG
  Nieuwsbrief Centrumvernieuwing Stadskanaal
  Nieuwsbrief Leeromgeving maart 2022
  Nieuwsbrief maart 2022
  NK Wielrennen voor raadsleden
  Ondersteuning Oekraïne
  Plattelandsparlement
  Position paper Netwerk Dementie Groningen
  Raad van de Veenkoloniën leren van de Achterhoek die in dezelfde positie zit. Context Deltaplan voor Noord-Nederland/Nedersaksenlijn
  Raden in Verzet - Voortgangsnotitie maart 2022
  Sportinnovator
  Terugkijken Online lancering Preventie Overleg Groningen
  Tienpuntenplan MantelzorgNL ‘Erken, waardeer en ondersteun de mantelzorger!’ voor de nieuwe raadsleden
  Toelichting en uitnodiging tot het stellen van vragen over kort geding van Cosis
  Transitium Groep nieuwsbrief maart
  Waanideeën over groene energie
  Werksessies vroegsignalering van schulden
  Windmolens zijn gevaarlijk voor onze gezondheid
  Zet de fiets op 1
  Zorgeloos met zorgvervoer

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Discussie verhogen minimumloon