Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 10 mei 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie)
Toelichting

Video vergadering:  https://youtu.be/idTEcq_P1WY

Als u tijdens deze commissievergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.

Agendapunten

 1. De voorzitter opent de online vergadering.

 2. Er zijn geen mededelingen.

 3. Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 4. Mevrouw Nienke Baars (directeur van de Omgevingsdienst Groningen), geeft een toelichting op de jaarstukken 2020, de ontwerpbegroting 2022 en het nieuwe financieringsmodel. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.
  De heren Mellies, Hofstra, Klopstra, Bieze, Pals en mevrouw Schrör stellen vragen die door mevrouw Baars en wethouder Borgesius worden beantwoord.

 5. Wethouder Borgesius geeft een korte toelichting waarom dit onderwerp opiniërend wordt behandeld.
  Leggen het via deze weg voor, zodat het college goed voorbereid kan zijn op het raadsbesluit die op 14 juni 2021 wordt behandeld.
  Er wordt per fractie de gelegenheid gegeven om hierop te reageren.

  De heer Mellies: Dit onderwerp is begonnen met een startdocument, gevolgd door een concentratiedocument, concept-RES en nu de definitieve RES. De conclusie die Lokaal Betrokken trekt is dat het vooral een gemeentelijke en geen regionale opgave is. Betreft nu een optelsom van alle afzonderde gemeentelijke ambities bij elkaar opgeteld.
  Onlangs deel genomen aan een goedbezochte VGG leergang “energietransitie” met de vraag hoe gaan we burgers betrekken met dit verhaal? Er is best wel kritiek op de RES, vooral op de organisatievorm waarvoor gekozen is.
  Lokaal Betrokken die uitgaat van een gemeentelijke beleid,  die de nota duurzaamheid (unaniem) heeft vastgesteld waarin is uitgegaan wat je niet verbruikt ook niet op hoeft te wekken. Zijn uitgegaan van onze eigen energie gebruik “visie op zon”. De gemeente Stadskanaal is hier goed mee bezig. Zijn goed op weg, maar gaat op dit moment een beetje te hard. Er ligt nog wel één en ander op ons pad en Lokaal Betrokken wil de inwoners hierin maximaal meenemen. Tot nu toe worden de inwoners te weinig meegenomen.

  De heer Van Beek: Lokaal Betrokken noemt een aantal dingen op zoals lokaal eigenaarschap en dergelijke, maar het is de bedoeling om dit in werking te laten treden nu RES 1.0 vastgesteld gaat worden. De vraag ligt nu voor of wij akkoord gaan met de 5,7 terawattuur die in het stuk genoemd wordt. Kijkend naar de grote opgave wat er gaat komen in 2021 dat de warmtetransitie plaats moet vinden.
  ChristenUnie stelt de volgende vragen:

  • De zonneladder wordt omarmt, maar heeft nog nodige problemen met aansluitingen op het net. Hier moet goed naar gekeken   worden.
  • De Transitiewarmte, hoever zijn we daarmee in Stadskanaal en in hoeverre wordt de raad hierin meegenomen? Zolang hebben wij niet meer als eind 2021 al in de steigers moet gaan staan?
  • Stadskanaal draagt 0,43 terra wat als geheel bij. Is dat gebaseerd op de 300 hectare die wij nu als zonnepark hebben/komen en niet de volledige 600 hectare? Hoe zit dat, stemmen wij nu in met 300 of ook akkoord met 600 hectare?
  • Communicatie/participatie is erg belangrijk. Heel veel vragen aan het Rijk gesteld, maar zijn nog geen antwoorden op. Hoe denkt het college hierover? Hoe gaan we daarmee om?

  De heer Hofstra: De dingen die PvdA bij het concept RES als belangrijk aangereikt heeft gelden ook voor de definitieve RES. Vind dat we hiermee door moeten gaan en ook met de warmtetransitie. Moeten alert blijven op “de slechte voorbeelden” om ons heen.
  Goed dat we nu qua zonneweides een stop hebben in behandelingen nemen van nieuwe vergunningen. Ook heel blij dat lokaal eigenaarschap hier uit gaan werken.
  Belangrijkste dat voor de PvdA blijft is dat duurzame energie sociaal moet zijn.
  Zorgen zijn nog niet weggenomen, maar benieuwd hoe lokaal eigenaarschap uitgewerkt gaat worden.

  De heer Bieze geeft aan dat lokaal eigendom en participatie zonneladder, de lusten en lasten in de RES terug zouden komen. Dit komt keurig in de definitieve RES terug en zijn daar tevreden over.
  De energiearmoede, het kan niet zo zijn dat we deze energietransitie moeten doorvoeren, dat mensen daardoor in armoede komen. Het Rijk zal hierin een grote rol moeten spelen om dit te gaan voorkomen.
  Er zijn nog heel veel knelpunten wat betreft warmtetransitie, er zullen nog onderzoeken gedaan moet worden.
  Gemeentebelangen Stadskanaal stelt nog een aantal vragen:

  • GBS is benieuwd wat er gaat gebeuren als gemeentes niet gaan instemmen?
  • Is er afstemming geweest tussen RES Groningen en RES Drenthe?
  • - Gemeentes kunnen aardgas niet afsluiten, benieuwd wanneer dit wel wettelijk kan?

  De heer Maarsingh geeft aan dat er al veel is gezegd. In een vorige discussie was er verwarring hoe het CDA erin zat. Het CDA vind wat nu voorligt en 0,43 terrawat per uur realistisch. Ieder moet goed realiseren dat dit is gebaseerd op een gesloten akkoord van Parijs en Nederlands standpunt in.
  Het CDA vindt dat het niet zo kan zijn dat als wij aan onze verdeelsleutel aan taakstelling voldoen en andere gemeente niet of aantal gemeente liggen dwars, dan gaan wij dit niet voor andere gemeenten invullen, ook niet onder druk.
  Het CDA vind dat we het voortouw moeten nemen en het voorwerk zelf doen.

  Wethouder Borgesius geeft aan dat in maart 2018 "visie Stadskanaal op zon" al is vastgesteld.
  Als je de positie van de gemeente Stadskanaal vergelijkt met andere gemeenten dat zijn wij daarin mede koploper. Bovendien heeft het college al met de raad besproken dat er vier huidige zonneparken, (waarvan 1 is gerealiseerd, andere bijna, derde binnenkort begint en de vierde al nagenoeg klaar ligt) liggen. Bijdragen voor gebiedsfonds scheren op één kamp. Eind dit jaar met de raad in overleg hoe te dit doen.
  Het is niet aan de orde dat andere gemeenten die achterblijven of overdragen, dat Stadskanaal hiervoor opdraait. Ambities worden niet overgedragen aan andere gemeentes.
  Warmtetransitie komt nog aan de orde, hierover wordt nog over gedachten met de raad over gewisseld (staat ook op de toezeggingenlijst). Zelfde geldt feitelijk ook wat betreft lokaal eigendom.

 6. Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

 7. De voorzitter sluit de vergadering.