Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 21 juni 2021

20:00

Locatie
online
Voorzitter
I.J. Sterenborg-Kooij
Toelichting

Video raadscommissie:  https://youtu.be/JgHPYEKAyCY

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. De voorzitter opent de online vergadering.
  Er is een  speciaal welkom voor mevrouw Pinkster en de heren Kaplan en Kroezen die namens Treant aanwezig zijn.

 2. De heren Van Beek, Idema, Mellies en Reinders zijn afwezig.

 3. Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 4. Er wordt een presentatie gegeven over de ontwikkelingen bij Treant door de heren Kaplan (lid van de Raad van Bestuur van Treant en chief medical officer), Kroezen (voorzitter Medisch Secialisten Collectief Treant) en mevrouw Pinkster (manager bedrijfsvoering Spoedeisende Hulp, Intensive Care en Chirurgie) van Treant.

 5. De heer Klopstra is vanaf dit agendapunt aanwezig.

  Wethouder Borgesius geeft een toelichting. De raad heeft diverse stukken ontvangen, maar het betreft nog geen stuk waarin expliciet een voorstel aan de raad wordt gegeven. In dit stuk worden verschillende opties benoemd. Het is niet de bedoeling om een politieke discussie te houden, maar hij hoort graag de ideeën aan, waar straks een raadsvoorstel uit kan voortkomen.

  Mevrouw Van der Heide (ChristenUnie)
  Geeft de volgende opmerkingen en voorstellen mee:

  • Afval scheiden begint al bij de jongste kinderen. Op school kan al duidelijk worden gemaakt dat er diverse afvalbakken bestaan en de kinderen gelijk leren goed te scheiden.
  • Media is ook van groot belang van het scheiden. Van het Sociale Media kan gebruik worden gemaakt, huis aan huis bladen en de mensen erop wijzen dat het goed scheiden van afval van levensbelang is.
  • Vraagt of de gemeente de GFT afval niet gratis kan laten legen? Vooral zomers wordt in verband met geuroverlast dit afval in de grijze container gegooid. Als het gratis is zetten mensen kleine hoeveelheden bij de weg.
  • Mensen attenderen om groot huishoudelijk afval gratis af te geven bij de Kringloop van Wedeka.
  • Graag in elk centrum van de dorpen een afvalcontainer voor luiers en incontinentiemateriaal plaatsen. Daaraan wel goed laten weten waar die geplaatst is en waar het heen gebracht kan worden.
  • In Alteveer is een ruilwinkel, hier mensen op de voordelen attenderen.
  • Bij bedrijfsafvalcontainer komt vaak groot afval terecht, wat ook naar de kringloop kan worden gebracht.
  • De gemeente heeft een Fixie-app, misschien kan er een vraagpunt komen waar men met speciaal afval heen kan gaan.
  • Klanttevredenheidsonderzoek houden onder inwoners, om te kijken wat mensen van de gemeente verwachten.
  • Verhogen van het tarief voor het brengen van afval naar afvalstation van zes euro naar twaalf euro kan de ChristenUnie mee instemmen, maar verder niet te snel gaan met andere verhogingen.
  • Plaats bij hoogbouw ook groene containers.
  • Mensen bewust maken dat het verplicht is dat bedrijven oude machines weer in ontvangst moeten nemen.

  Stimuleren is niets meer wegzetten, maar alles om te zetten van product naar nieuw product naar grondstof.

  Mevrouw Schrör (CDA)
  Het fractie van het CDA geeft aan dat scenario nul geen optie is, maar het CDA kijk positief naar scenario één: verbetering van het afvalbrengstation. De kostendekkenheid is nu erg laag en het verhogen door brengtarieven met 60% te verhogen, kan het CDA mee instemmen. Kan het college in overleg gaan met omliggende gemeenten over de afvaltarieven voor afvalbrengstations, maar ook voor het legen van restafval? Dit regionaal gelijk te trekken en eventueel de kostendekkenheid wat verhogen?
  De communicatie boodschap “meer scheiden en minder restafval” moeten herhaald blijven worden, maar niet meer door het inzetten van adviseurs/menskracht. Het CDA wacht het definitieve voorstel af en zal dan een standpunt bepalen.

  Mevrouw Ham (SP)
  Allereerst staat voorop dat het belangrijk is om restafval tot het minimum te beperken, maar het lijkt de SP geen goed idee dat de kosten hiervoor dan bij de burgers komt te liggen en enorm omhoog gaan.
  Wanneer de kosten voor de stort met 100% gaan stijgen (van zes euro naar twaalf euro) dan ziet de SP het gevaar dat er nog meer afval gedumpt gaat worden.
  Zijn van mening dat er juist moet worden ingezet op communicatie en voorlichting voor de burger. Breng inwoners op de hoogte van het juiste manier van afval scheiden en ook de persoonlijke voordelen die ze eruit kunnen halen.
  Zet in op de jeugd tot de oudere mens om te laten weten wat voor voordeel je hieruit kunt halen.

  Mevrouw Schipper (PvdA)
  Vraagt zich af hoe het mogelijk is dat het afval meer is geworden in plaats van afgenomen. Corona kan misschien een oorzaak zijn, maar ergens moet het mis zijn gegaan.
  Het afhaalsysteem wat betreft groene en grijze containers is nu prima. De PvdA is bang dat als de tarieven voor de stort worden verdubbelt er juist meer zwerfafval ontstaat.
  Het valt op dat scenario vijf niet wordt meegenomen en is daar verbaasd over. Je kunt toch wat leren van omliggende gemeenten.
  Het grootste winst valt te halen door voorlichting op scholen te geven in samenwerking met sportverenigingen. Dat men bewust wordt dat er op een andere manier met afval wordt omgegaan.
  PvdA sluit zich bij het idee van ChristenUnie aan om groene containers bij hoogbouw te gaan plaatsen.
  De gemeente heeft heel veel pogingen gedaan, maar het lukt steeds niet. Op de één of andere manier moet er goed over nagedacht worden hoe het wel zou lukken.

  De heer Bieze (GBS)
  Het uitgangspunt was om in 2020 honderd kilo restafval per inwoner te hebben, maar komen nu op 151 kilo. In 2025 mogen we nog maar dertig kilo aan restafval over houden. Volgens GBS liggen daar nog grote uitdagingen.
  Het verhoging van de tarieven naar het afvalbrengstation niet proberen af te wenden op de burger. Er komen nu ook mensen van buiten de gemeente Stadskanaal afval te storten. Misschien kan met een pasjessysteem gewerkt worden.
  Het valt op dat er een groot verschil is tussen laag- en hoogbouw. Met name het percentage GFT dat wordt aangetroffen in het restafval. Laagbouw heeft een percentage van 23,9% en hoogbouw 35,5%. Het lijkt GBS goed om apart te kijken naar de hoog- en laagbouw, of daar aparte acties op kunnen worden gezet om vooral GFT berg terug te dringen uit de restafval.
  Waarom scenario vijf niet mee wordt genomen is niet duidelijk, wat GBS betreft moet dat wel.

  De heer Pals (D66)
  Het voorstel van D66 is om de wijkraden hierbij te betrekken. Bijvoorbeeld om  met de wijkraden  een avond te organiseren hoe dat het werkelijk gaat met afval, waar we naar toe willen en moeten. We doen net of het een vrijwilligheid is om in 2025 naar dertig kilo te gaan, maar dit is een keiharde verplichting.
  Zijn erg te spreken over de afvalcoach die de gemeente heeft. Betreft een goede functionaris die goed werkt verricht. Dat je iemand hebt die constant aan het nadenken is, hoe het afvalprobleem opgelost moet worden. D66 verwacht een heldere analyse van de afvalcoach.
  Verhoging van zes euro naar twaalf euro bij de stort krijgt de gemeente te maken met meer zwerfafval. Wel kunnen de bonnen voor een gratis leging gestopt worden.
  Afval vanuit andere gemeente op de stort is niet te herleiden. Er kan wel worden nagedacht om een maximum aantal per inwoner voor het legen bij de stort.
  Mogelijkheid om met plaatselijke winkeliers over verpakkingsmateriaal in gesprek te gaan.
  Scenario vijf kun je altijd overleggen hoe de buren het beter doen, af kijken wat ze beter gaan doen.

  Wethouder Borgesius geeft aan van verschillende sprekers dingen gehoord te hebben die nadere uitwerking verdienen. Aandeel GFT in restafval, met verschil tussen laag en hoogbouw zijn elementen die nadere onderzoeken vragen. Dat was ook de opzet zoals we deze avond hadden voorgesteld. Voorstel zal dan in de herfst richting de raad worden gebracht.

 6. De heer Hofstra stelt een vraag over de Mac Donalds, die door wethouder Borgesius wordt beantwoord.

 7. De voorzitter sluit de vergadering.